Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

συντηρησεις ψυκτικων εγκαταστασεων

Συντηρήσεις Ψυκτικών Εγκαταστάσεων-

Συντηρήσεις Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και ψυκτικών μηχανημάτων σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων βιομηχανιών ψυχόμενων αποθηκών, ξενοδοχείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και σούπερ και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Συντήρησης αποτελούμενο από έμπειρους μηχανικούς (Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τεχνικοί αυτοματισμού εγκαταστάσεων ψύξης ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) των εξής τύπων εγκαταστάσεων βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης :

  • Ημικεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων που λειτουργούν με οιανδήποτε ψυκτικό μέσο το φρέον.
  • Κεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων που λειτουργούν με οιανδήποτε ψυκτικό μέσο (φρέον, αμμωνία, διαλύματα γλυκόλης, διοξείδιο του άνθρακα).
  • Κεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης κρύου νερού για οιανδήποτε βιομηχανική χρήση.
  • Κεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης πάγου για οιανδήποτε βιομηχανική χρήση.

Οι εργασίες συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων γίνονται από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς της ΑΝΑΔΡΑΣΗ ( ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) και πάντα με την εποπτεία και την επιστασία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδικότητα στις εγκαταστάσεις επαγγελματικής και βιομηχανικής ψύξης.

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ είτε εφάπαξ είτε μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης της εκάστοτε εγκατάστασης.

Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις ψυκτικές εγκαταστάσεις προκειμένου αυτές να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες, λειτουργικά προβλήματα και συνεχή απαίτηση επισκευών. Τα προγράμματα συντήρησης είναι διαφορετικά για την κάθε εγκατάσταση, είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της και συντάσσονται μια φορά (άπαξ) από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες τεχνικές εταιρίες συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα οργάνωση, γνώση, εμπειρία και αξιοπιστία παρέχοντας παράλληλα στους πελάτες της την δυνατότητα πλήρους καθολικής τεχνικής υποστήριξης με εξοπλισμούς, ανταλλακτικά, υλικά αλλά και παροχή άλλων τεχνικών υπηρεσιών (όπως π.χ μελέτη, κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων για τυχόν επεκτάσεις,μετατροπές, ανακαινίσεις ή και νέες εγκαταστάσεις καθώς και μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικότερα).