Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες βιομηχανιων

Άδειες Βιομηχανιών

Άδειες Βιομηχανιών

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 35 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μηχανολογικές μελέτες για άδειες ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας Βιομηχανιών - Εργοστασίων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια (έγκριση) ίδρυσης - εγκατάστασης και την άδεια (έναρξη) λειτουργίας οιανδήποτε τύπου Εργοστασίου ή Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις άδειες εργοστασίων και βιομηχανιών πάσης φύσεως η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( εφόσον απαιτείται) ή την σύνταξη των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων,την μελέτη πυρασφάλειας είτε απαιτείται Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας είτε όχι, την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (χρήση γης κ.λ.π) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Ανάπτυξης , Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κ.λ.π), τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια για την υγειονομική καταλληλότητα σε περιπτώσεις βιομηχανιών τροφίμων είτε απαιτείται έγκριση υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας είτε όχι, τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια για την έγκριση δραστηριότητας μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας, κρεατοσκευάσματα, γάλα, παγωτά, σφολειατοειδή, τυρί, αλλαντικά κ.λ.π) από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής, την μελέτη υγραερίου ή φυσικού αερίου και ατμού εφόσον η βιομηχανία διαθέτει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Για την ίδρυση οιασδήποτε νέας βιομηχανικής δραστηριότητας καθώς και την επέκταση, την μετεγκατάσταση, τον μηχανολογικό ή κτιριακό εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση ή την τροποποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας υφιστάμενων βιομηχανιών - εργοστασίων απαιτείται έκδοση άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης και εν συνεχεία άδειας (γνωστοποίηση) λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας.

Με τον όρο Βιομηχανία ορίζεται η τεχνικοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή και την ιδιότητα των πρώτων υλών ή προϊόντων , προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. Μια βιομηχανία διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 37 KW και η θερμική ισχύς τα 70 KW. Αν ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί είναι κάτω από τα όρια αυτά τότε η μονάδα δεν αποτελεί Βιομηχανία αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των Επαγγελματικών Εργαστηρίων. των οποίων οι διαδικασίες αδειοδότησης είναι διαφορετικές.

Οι βιομηχανίες ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκούν κατατάσσονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας - ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048 )σε βιομηχανίες χαμηλής όχλησης, σε βιομηχανίες μέσης όχλησης και υψηλής όχλησης. Τα κριτήρια κατάταξης της εκάστοτε βιομηχανίας σε κατηγορία όχλησης αναγράφονται με σαφήνεια στην παραπάνω σχετική ΚΥΑ. Ο βαθμός όχλησης της εκάστοτε βιομηχανικής εγκατάστασης καθορίζει αφενός το σε ποιες περιοχές μπορεί να εγκατασταθεί η συγκεκριμένη βιομηχανία καθώς και την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης και εν συνεχεία άδειας (γνωστοποίηση) λειτουργίας.

Επίσης οι βιομηχανίες ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκούν κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσίας ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471) σε περιβαλλοντική κατηγορία . Οι κατηγορίες που κατατάσσονται είναι τρεις. Η κατηγορία Α1 ή κατηγορία Α2 και η κατηγορία Β . Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω υπάρχουν και βιομηχανίες που εξαιρούνται από όλα τις προαναφερόμενες κατηγορίες ( δεν κατατάσσονται δηλαδή σε καμία κατηγορία) Η κατηγορία που κατατάσσεται η κάθε βιομηχανία καθορίζει το αν για την εγκατάσταση και λειτουργία της απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Για τις υπαγόμενες στις κατηγορίες Α1 και Α2 βιομηχανίες απαιτείται υποχρεωτικά για την εγκατάσταση και λειτουργία τους εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Για τις υπαγόμενες στην κατηγορία Β βιομηχανίες δεν απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αλλά αυτές υποβάλλονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) ανάλογα με ο είδος της εκάστοτε δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Αριθ. Φ.15/4187/266 ΦΕΚ(Β’ 1275)/11-4-2012. Η μελέτη σύνταξης των Π.Π.Δ υποβάλλεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Διαδικασία έκδοσης άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης Βιομηχανίας

Αν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενοι κτήριο προηγείται όλων ο έλεγχος νομιμότητας κτηρίου από τον αρμόδιο Μηχανολόγο (οικοδομική άδεια, έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών στο κτήριο, σχέδια οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, υποβολή αιτήματος για βεβαίωση χρήσης γης στην αρμόδια Πολεοδομία, έλεγχος της βεβαίωσης χρήσης γης.

Ακολουθεί σύνταξη ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση της δραστηριότητας και για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ή να τηρεί, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής ακολουθούν οι εξής διαδικασίες :

 • Σύνταξη κτηριακής μελέτης (αρχιτεκτονικά, κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραμμα ) όταν η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο ή Νομιμοποίηση αυθαιρέτων ( εφόσον υπάρχουν) από τον ιδιοκτήτη , και εξόφληση του 30% του προστίμου αν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενο κτήριο.
 • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο υποβολή των σχεδίων σε διάφορους φορείς για γνωμοδότηση (δασαρχείο, αρχαιολογία ) και άλλους φορείς ανάλογα με την περίπτωση.
 • Ακολουθεί η απάντηση των φορέων και σύμφωνη γνώμη αυτών.
 • Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου γίνεται εκπόνηση Μηχανολογικής Μελέτης (κατόψεις, τομές, αποτύπωση μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνική έκθεση , προϋπολογισμός έργου).
 • Εν συνεχεία γίνεται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μόνο για περιπτώσεις βιομηχανιών που υπάγονται περιβαλλοντικά στις κατηγορίας Α1 και Α2 και υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας).
 • Ακολουθεί η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας) μόνο για Βιομηχανίες κατηγορίας Α1 και Α2 .
 • Ακολουθεί η συγκέντρωση και όλων των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην απάντηση της αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) επί του κατατεθέντος ερωτηματολογίου όπως π.χ στην σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός υφιστάμενου πολυώροφου κτηρίου, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου αλλά και των άλλων ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών εντός του πολυώροφου κτιριακού ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι αυτοί συμφωνούν για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
 • Μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω γίνεται καταχώρηση γνωστοποίησης εγκατάστασης ηλεκτρονικά στο σύστημα www. notifybusiness.gov.gr και εν συνεχεία αν πρόκειται για εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής όχλησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) ενώ αν πρόκειται για βιομηχανίες χαμηλής όχλησης δεν κατατίθεται κανένα από τα δικαιολογητικά, τις μελέτες, τις εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων φορέων. Για αυτές τις περιπτώσεις αρκεί μόνο η μνεία στην ηλεκτρονική γνωστοποίηση και όλα τα δικαιολογητικά, μελέτες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις παραμένουν σε φάκελο που διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.
 • Κατόπιν της καταχώρησης στο σύστημα ηλεκτρονικό σύστημα notifybusiness ακολουθεί αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) .
 • Τέλος μετά την αυτοψία, για τις βιομηχανίες μέσης και υψηλής όχλησης η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) εκδίδει απόφαση έγκρισης (άδειας) εγκατάστασης και θεωρεί τα υποβαλλόμενα σχέδια, ενώ για τις βιομηχανίες χαμηλής όχλησης δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης και η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) κοινοποιεί στην επιχείρηση έγγραφο που βεβαιώνει την καταχώρηση της γνωστοποίησης εγκατάστασης της βιομηχανίας στο ηλεκτρονικό σύστημα notifybusiness και ενημερώνει αυτήν σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να διαθέτει καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει ακολουθήσει για την έναρξη λειτουργίας της. Θεώρηση των σχεδίων γίνεται επίσης και σε περιπτώσεις βιομηχανιών χαμηλής όχλησης όταν πρόκειται για εγκατάσταση που θα γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο.

Διαδικασία έκδοσης άδειας (γνωστοποίηση) λειτουργίας Βιομηχανίας

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της γνωστοποίησης εγκατάστασης ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του έργου της εγκατάστασης της βιομηχανίας και συγκεκριμένα :

 • Αν πρόκειται για εγκατάσταση που θα γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο προχωρά η εκπόνηση όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση της οικοδομική άδειας και εν συνεχεία η έκδοση της από την αρμόδια Πολεοδομία.
 • Για βιομηχανίες που πρόκειται να εγκατασταθούν σε υφιστάμενα κτήρια προχωρούν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καθώς και η μελέτη πυρασφάλειας, ανεξάρτητα αν απαιτείται με βάση το είδος της εκάστοτε δραστηριότητας η έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η απλά χρειάζεται μόνο υποβολή της μελέτης για καταχώριση του φακέλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Συντάσσονται όλες οι απαραίτητες μελέτες εφόσον απαιτείται, για τυχόν εγκαταστάσεις υγραερίου , φυσικού αερίου και ατμού, η μελέτη ηλεκτρολογικών για την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη – Πιστοποιητικό ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του κτηρίου , η μελέτη εισόδου – εξόδου και κυκλοφορικής σύνδεσης, καθώς και ειδικές μελέτες για την υγειονομική καταλληλότητα και την έγκριση δραστηριότητας μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας, κρεατοσκευάσματα, γάλα, παγωτά, σφολειατοειδή, τυρί, αλλαντικά κ.λ.π), αν πρόκειται για βιομηχανίες τροφίμων, είτε αυτές απαιτείται από τον νόμο να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση είτε απαιτείται να παραμείνουν σε φάκελο που διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.
 • Παράλληλα προχωρά η κατασκευή του κτηρίου ( μόνο αν πρόκειται η εγκατάσταση να γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο ) καθώς και η ολοκλήρωση την ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αφού ολοκληρωθεί το έργο και εγκατασταθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και εκδοθούν από τις διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες, όπου απαιτείται φυσικά, συγκεντρώνονται όλες μαζί σε φάκελο, μαζί με τις εκπονηθείσες μελέτες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( οικοδομική άδεια πιστοποιητικό πυρασφάλειας εφόσον απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας εφόσον δεν υπάρχει απαίτηση πιστοποιητικού, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού γα τη στατική επάρκεια του κτηρίου, υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου και υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις μελέτες και τις άδειες και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για το προσωπικό, υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης μεταξύ επιχείρησης και μηχανολόγου για την ανάθεση επίβλεψης της λειτουργίας της βιομηχανίας όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 Kw, πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας εφόσον υπάρχουν τέτοιες, άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφόσον υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου, πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας εφόσον υπάρχει ατμολέβητας, έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης αν πρόκειται για τέτοιου είδους βιομηχανία, άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση αν υπάρχει κάτι τέτοιο, απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδα εφόσον υπάρχουν, έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει την υλοποίηση της σύμφωνα με την έγκριση , άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται).
 • Όταν ο φάκελος είναι πλέον πλήρης και το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του και είναι καθόλα έτοιμο για λειτουργία, γίνεται καταχώρηση γνωστοποίησης λειτουργίας της βιομηχανίας στο ηλεκτρονικά στο σύστημα www. notifybusiness.gov.gr και εν συνεχεία αν πρόκειται για εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής όχλησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) ενώ αν πρόκειται για βιομηχανίες χαμηλής όχλησης δεν κατατίθεται κανένα από τα δικαιολογητικά, τις μελέτες και τις εγκρίσεις και άδειες άλλων φορέων. Για αυτές τις περιπτώσεις αρκεί μόνο η μνεία στην ηλεκτρονική γνωστοποίηση λειτουργίας και όλα τα δικαιολογητικά, μελέτες, εγκρίσεις και άδειες άλλων φορέων παραμένουν σε φάκελο που διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αναφερόμενα, ο νέος τρόπος έκδοσης την λήψη άδειας βιομηχανίας είναι λιγότερο γραφειοκρατικός από παλαιότερα καθώς αποφεύγεται σε σημαντικό βαθμό η αναμονή εκδόσεων αποφάσεων της διοίκησης κυρίως για μονάδες χαμηλής όχλησης, που ήταν παλιότερα και ο βασικός λόγος σημαντικών καθυστερήσεων για την έκδοση των αδειών.

Όμως όλο το βάρος για την έγκυρη, σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση των αδειών έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο Μηχανικό που θα εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, θα διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες άλλες τυχόν άδειες και εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για το λόγο αυτό η εμπειρία, η βαθιά γνώση του αντικειμένου , η οργάνωση, η αξιοπιστία και η δυνατότητα προσφοράς και υλοποίησης όλων των μελετών και εγκρίσεων παίζει πρωταρχικό ρόλο για την έγκυρη , σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση της άδειας λειτουργίας της εκάστοτε βιομηχανίας.

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες δύναται να περεχεί η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όλους τους πελάτες της, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των αδειοδοτήσεων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, βαθειά γνώση του αντικείμενου, οργάνωση καθώς και αξιοπιστία που έχει χτιστεί πάνω στο αξιακό σύστημα της ΑΝΑΔΑΣΗ το οποίο εστιάζει :

 • Στην κατανόηση και τον σεβασμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
 • Στην αναλυτική και ειλικρινή ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα.
 • Στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση την εμπειρία και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
 • Σε ένα ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και χρεώσεις.
 • Στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ καλύπτει όλο το φάσμα του απαιτούμενου σχεδιασμού και μελετών για την έκδοση άδειας κάθε είδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα :

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βιομηχανίες ειδών ζαχαροπλαστικής, αλλαντικών, κατεργασίας κρέατος, παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σφαγείου, παραγωγής γάλατος, τυροκομικών προϊόντων και γιαούρτης, παραγωγής παγωτού, παρασκευής χυμού από φρούτα, ελαιοτριβείου, ζυμαρικών, ζύμης , σφολιάτας, σφολιατοειδών, σαλατών, αυγών, φρούτων, λαχανικών, μελιού, πατάτας, ψύξης και συντήρησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ζάχαρης , αλεύρων. παραγωγής πάγου, οινοποιείου, παραγωγής ζύθου, παρασκευής ποτών, κατεργασίας και συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων, ψαριών, κρέατος, λαχανικών κ.λ.π)

BΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Βιομηχανίες κατεργασίας σιδήρου και αλουμινίου, εργοστασίου κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου, βιομηχανίας κοπής και κατεργασίας σιδήρου για οικοδομές, βιομηχανίας μεταλλικών επίπλων, ηλεκτρικών πινάκων, τηλεπικοινωνιακού υλικού κ.λ.π)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

Βιομηχανίες κατασκευής ξύλινων επίπλων, ξύλινων κουφωμάτων, εργοστασίου ξύλινων κιβωτίων κ.λ.π)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Βιομηχανίες τυπογραφείου, βιβλιοδετείου, εκτύπωσης βιβλίων, διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων, έκδοσης και εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών κ.λ.π)

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Βιομηχανίες πλαστικών υλών, ελαστικών υλών, φαρμάκων, ναυπήγησης πλαστικών σκαφών αναψυχής σαπουνιού, καλλυντικών, απορρυπαντικών, μονωτικών υλικών, ασφαλτικών υλικών, ρητίνης, χρωμάτων, μελανιών, κόλλας, γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων, οινοπνεύματος αλκοολών και κετονών, εύφλεκτων υλών, χρωστικών ουσιών κ.λ.π)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, μονωτικών υλικών, κοπής και κατεργασίας μαρμάρων, παραγωγής σκυροδέματος, κατασκευής τσιμεντοσωλήνων, κατασκευής πλακών κ.λ.π)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ

Βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, κατασκευής χαρτόσακων και χαρτοσακούλων, χάρτινων κουτιών και λοιπών ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, φακέλων αλληλογραφίας κ.λ.π

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών και έκδοσης αδειών για πάσης φύσεως Βιομηχανίες από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες