Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες παιδικων σταθμων

Άδειες
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Άδειες Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 35 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μελέτες για άδειες ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών .

Παιδικός , Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός η αλλιώς Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης , σύμφωνα με τον νόμο είναι η μονάδα που φροντίζει βρέφη ή/και παιδιά μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, παρέχοντάς τους συγκεκριμένες υπηρεσίες και εξασφαλίζει σε αυτά τα ακόλουθα:

• Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας των φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στα άρθρα 5 και 6 της παρούσης, τεχνικές προδιαγραφές.
• Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.
• Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
• Υγιεινή και επαρκή διατροφή - όταν παρέχεται-με σωστή ποιοτική σύνθεση για κάθε παιδί. • Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους.
• Τακτική ιατρική παρακολούθηση.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού , Βρεφικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού και ειδικότερα αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (σχέδια κατόψεων, τοπογραφικά κ.λ.π) και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (ηλεκτρολογικά, θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, υδραυλικά κ.λ.π) ,την μελέτη πυρασφάλειας για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας , τεχνικές εκθέσεις, την σύνταξη υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δήμος , Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κ.λ.π)

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού , Βρεφικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού εκδίδεται από τον οικείο Δήμο που πρόκειται να εγκατασταθεί ο Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός.

 • Διαδικασία και δικαιολογητικά άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού, Βρεφικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού
  • 1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου στον οικείο Δήμο.
   2. Περιγραφή του διακριτικού τίτλου της Μονάδας.
   3. Για τα υφιστάμενα κτήρια:
   • Σειρά των θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομία σχεδίων μελετών της σχετικής αδείας (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά).
   • Υποβολή της σχετικής άδειας ανέγερσής τους, και της σχετικής άδειας διαρρυθμίσεων ή επισκευών ή τακτοποίησης, σε περίπτωση που απαιτούνται, καθώς και της βεβαίωσης νομιμότητας και δυνατότητάς τους να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, με απαίτηση έκδοσης από το αρμόδιο γραφείο πολεοδομίας άδειας νέας χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι αναφερόμενες άδειες και βεβαιώσεις εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
   4. Για τα νεοαναγειρόμενα κτήρια:
   • Σχέδια μελετών της άδειας δόμησης (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά), θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομία. Τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.
   • Υποβολή της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, εκδιδόμενες από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω (α) και (β) υποβάλλονται και σε περίπτωση κατασκευής, προσθήκης ή επέκτασης σε υφιστάμενο κτήριο.
   5. Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
   • Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
   • Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχέδιο.
   • Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
   • Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
   • Τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί .
   • Πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π.).

   Μετά την προέγκριση των σχεδίων από πλευράς λειτουργικότητας από την αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του οικείου Δήμου, αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή Πολεοδομικό Γραφείο του για την έκδοση της άδειας δόμησης.

   Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πραγματοποιείται αυτοψία από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του οικείου Δήμου, του τόπου εγκατάστασης της μονάδας και στη συνέχεια υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση ή τμήμα του οικείου Δήμου :

   • Αντίγραφο της σχετικής αδείας, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία, για την βεβαιωμένη ολοκλήρωση των εργασιών.
   • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο.
   • Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της μονάδας.
   • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2 της Υ.Α Αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/ΦΕΚ 1157Β/4-4-2017.
   • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου ή όλων των μελών της Διοίκησης του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη Μονάδας ΦΠΑΔ, ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων ότι δεν διώκεται για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση και ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
   • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης, και λειτουργίας που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
   • Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, σε περίπτωση που τη μονάδα πρόκειται να ιδρύσει εταιρεία.
   • Διπλότυπο είσπραξης 150,00 ευρώ υπέρ του οικείου Δήμου του τόπου εγκατάστασης της Μονάδας, που κατατίθεται ο φάκελος.

   Κατόπιν εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, ότι η μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ένα κτήριο Παιδικού , Βρεφικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού έχει πολύ ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές τόσο σε ότι αφορά την διαρρύθμιση του όσο και τα δομικά του στοιχεία και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Ο σχεδιασμός του και η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αδειοδότηση του και την νόμιμη λειτουργία του απαιτούν μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις.

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες δύναται να περεχεί η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όλους τους πελάτες της, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού , των μελετών και των αδειοδοτήσεων ειδικών κτηρίων καθώς και Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, βαθιά γνώση του αντικείμενου, οργάνωση καθώς και αξιοπιστία που έχει χτιστεί πάνω στο αξιακό σύστημα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ το οποίο εστιάζει :

 • Στην κατανόηση και τον σεβασμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
 • Στην αναλυτική και ειλικρινή ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα.
 • Στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση την εμπειρία και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
 • Σε ένα ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και χρεώσεις.
 • Στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό Μελετών και έκδοσης αδειών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως επαγγελματίες και επιχειρήσεις στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίους έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες