Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες συνεργειων αυτοκινητων

Άδειες Συνεργείων Αυτοκινήτων

Άδειες Συνεργείων Αυτοκινήτων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 35 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μηχανολογικές μελέτες για αναγγελία έναρξης λειτουργίας (άδεια ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας ) Συνεργείων Αυτοκινήτων πάσης φύσεως (συνεργείο αυτοκινήτων μηχανικών μερών, φανοποιείου αυτοκινήτων, βαφείου αυτοκινήτων, ηλεκτρολογείου αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, υγραεριοκίνησης)

αδεια φανοποιειου
Άδεια Φανοποιείου: Click this image to zoom
αδεια ηλεκτρολογειου αυτοκινητων
Άδεια Ηλεκτρολογείου Αυτοκινήτων: Click this image to zoom
αδεια βαφειου αυτοκινητων
Άδεια Βαφείου Αυτοκινήτων: Click this image to zoom
αδεια βουλκανιζατερ αυτοκινητων
Άδεια Βουλκανιζατέρ Αυτοκινήτων: Click this image to zoom
αδεια συνεργειου μοτοσυκλετων
Άδεια Συνεργείου Μοτοσυκλετών: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την αναγγελία (άδεια) έναρξης λειτουργίας οιανδήποτε τύπου Συνεργείου Αυτοκινήτων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, τα απαιτούμενα σχεδιαγράμματα, την ηλεκτρολογική μελέτη, την μελέτη εξαερισμού , την μελέτη ηχομόνωσης για φανοποιεία, την μελέτη απορρύπανσης για βαφεία αυτοκινήτων, την σύνταξη της μελέτης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ,την μελέτη πυρασφάλειας , την σύνταξη των ειδικών εντύπων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (χρήση γης κ.λ.π) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Μεταφορών Περιφέρειας , Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κ.λ.π) .
 • Διαδικασία αναγγελίας (άδειας) λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων
  • Αν η εγκατάσταση οιανδήποτε συνεργείου συνεργείο (αυτοκινήτων, μηχανικών μερών, φανοποιείο, βαφείο, ηλεκτρολογείο, βουλκανιζατέρ, φορτηγών, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, υγραεριοκίνησης κ.λ.π) πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενοι κτήριο προηγείται όλων ο έλεγχος νομιμότητας κτηρίου από τον αρμόδιο Μηχανολόγο (οικοδομική άδεια, έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών στο κτήριο, σχέδια οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, υποβολή αιτήματος για βεβαίωση χρήσης γης στην αρμόδια Πολεοδομία, έλεγχος της βεβαίωσης χρήσης γης.

   • Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας για την νόμιμη έναρξη της δραστηριότητας υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας με την χρήση ειδικού έντυπου Υποδείγματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με άλλο ειδικό έντυπο υποβάλλονται και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και μελέτες. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μελέτες, τεχνικές εκθέσεις, σχεδιαγράμματα κ.λ.π υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα (το πρώτο εκ των 2 αντιτύπων θα φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας και το δεύτερο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας της επιχείρησης).
   • Μετέπειτα πραγματοποιείται, εντός 5 εργασίμων ημερών, από υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και μελετών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, η αδειοδοτούσα Υπηρεσία ενημερώνει, εντός των 5 εργασίμων ημερών, εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, για την έλλειψη κάποιου (ή κάποιων) εκ των προβλεπομένων δικαιολογητικών. Εφόσον στο παραπάνω χρονικό διάστημα διαπιστωθεί ότι ο φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι πλήρης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας.
   • Στη συνέχεια, η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας (αναφορικά με τη πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας), προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο αυτών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας η Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ζητήσει (με φαξ ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον αιτούντα, την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών και μελετών, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ή δεν προκύπτει η συνδρομή του εκμεταλλευτή της επιχείρησης η Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.
   • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής της εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων θεωρεί ότι απαγορεύεται η λειτουργία της δραστηριότητας του, παρ’ όλο που κατά την άποψή του έχει υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ή ότι η Διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά όργανα κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αναγγελία έναρξης της επιχείρησης, η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας την οποία διαβιβάζει στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.
   • Η χρονική ισχύς της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας είναι όμοια με τη χρονική ισχύ της υπό κατάργηση άδειας λειτουργίας . Για παράδειγμα, επειδή η άδεια λειτουργίας ενός συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είναι αορίστου χρονικής ισχύος, η αντίστοιχη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας θα είναι και αυτή αορίστου χρονικής ισχύος. Αντιθέτως, επειδή οι άδειες λειτουργίας των σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων είναι ορισμένης χρονικής ισχύος (τριετείς για υπαίθριους και δεκαετείς για στεγασμένους σταθμούς και στεγασμένα πλυντήρια - λιπαντήρια), οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις Νόμιμης Λειτουργίας των υπόψη εγκαταστάσεων θα είναι, κατά περίπτωση, ορισμένης χρονικής ισχύος.

   Αξίζει να επισημαίνουμε ότι για την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας δεν απαιτείται πλέον η διενέργεια αυτοψίας από τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της, σχετικής με την εγκατάσταση, κείμενης αδειοδοτικής νομοθεσίας, διότι πλέον η καταλληλότητα της θέσης του ακινήτου αυτής και η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης (π.χ. καταλληλότητα θέσης ακινήτου, χρήσεις γης, τήρηση ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας κ.λ.π.) δηλώνεται στην υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, του κατά νόμο Υπεύθυνου μελετητή Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού.

 • Δικαιολογητικά και οι μελέτες που απαιτούνται για την αναγγελία (άδεια) λειτουργίας ενός Συνεργείου Αυτοκινήτων
  • 1η Φάση – Στάδιο ίδρυσης

   Τα δικαιολογητικά και οι μηχανολογικές μελέτες που απαιτούνται για την αναγγελία (άδεια) λειτουργίας οιανδήποτε συνεργείου (συνεργείο αυτοκινήτων, μηχανικών μερών, φανοποιείο, βαφείο, ηλεκτρολογείο, βουλκανιζατέρ, φορτηγών, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, υγραεριοκίνησης κ.λ.π) είναι τα εξής :

   • Υπεύθυνες δηλώσεις αναγγελίας έναρξης λειτουργίας.
   • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο (2)αντίτυπα, σε κλίμακα 1:500 με καταγραφή έκτασης και χρήσεων 50 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου του συνεργείου.
   • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μελετητή Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: Α. Ότι το κτίριο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Β. Τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/1988, όπως ισχύει. Γ. Ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.
   • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Α. Η κατασκευή του κτιρίου (στη περίπτωση μη υφιστάμενου κτιρίου) του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του Π.Δ. 78/88, όπως ισχύει.
   • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείο
   • Δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52891/30-9-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2446).
   • Σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίμακα 1:50 ή σε κλίμακα 1:100 για μεγάλα συνεργεία και συγκεκριμένα: Α. κατόψεις σε δύο αντίτυπα, όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου με όλα τα στοιχεία και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγηση τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λ.π.), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων (μηχανολογική μελέτη), την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων - ηλεκτρολογική μελέτη), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου (υδραυλική μελέτη) καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και Β.Ενδεικτική τομή σε δύο αντίτυπα σε κλίμακα 1:50 ή σε κλίμακα 1:100 για μεγάλα συνεργεία, όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.
   • Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα σχέδια υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.
   • Μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 78/88, όπως ισχύει.
   • Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή του συνεργείου: Α. Ότι δεν απαγορεύεται από το ισχύον καταστατικό της πολυκατοικίας η λειτουργία συνεργείου, εφόσον το συνεργείο στεγάζεται σε χώρο πολυκατοικίας, ή ότι δεν υπάρχει καταστατικό λειτουργίας. Β. Ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία. Γ. Ότι το κτίριο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Δ. Ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/1988, όπως ισχύει.
   • Προϋπολογισμός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο αρμόδιο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό, που συνέταξε τις μελέτες.
   • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.Άδεια δόμησης ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτιρίου.
   • Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων με αυτή του συνεργείου. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος της παραπάνω βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή δεν διαθέτει την αντίστοιχη με την ειδικότητα του συνεργείου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων με αυτή του συνεργείου και δεν πρόκειται να είναι ο τεχνίτης υπεύθυνος αυτού, τότε προσκομίζεται η αντίστοιχη βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή το πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων με αυτή του συνεργείου, του υπαλλήλου - τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Πρόσληψής του ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. Για τις ειδικότητες αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται και βεβαίωση ΚΕΚ περί παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου – βαφείου.
   • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου εφόσον το συνεργείο έχει είσοδο από δρόμο που χαρακτηρίζεται ως εθνικός.
   • Ειδικότερα για τα συνεργεία - φανοποιεία υποβάλλεται μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/81 όπως ισχύει.
   • Επίσης για τα συνεργεία - βαφεία υποβάλλεται μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, η οποία να περιγράφει το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αναφερόμενα, ο νέος τρόπος έκδοσης την λήψη άδειας Συνεργείων είναι λιγότερο γραφειοκρατικός από παλαιότερα καθώς αποφεύγεται σε σημαντικό βαθμό η αναμονή εκδόσεων αποφάσεων της διοίκησης , που ήταν παλιότερα και ο βασικός λόγος σημαντικών καθυστερήσεων για την έκδοση των αδειών.

Όμως όλο το βάρος για την έγκυρη , σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση των αδειών έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο Μηχανικό που θα εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, θα διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες άλλες τυχόν άδειες και εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για το λόγο αυτό η εμπειρία, η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η οργάνωση, η αξιοπιστία και η δυνατότητα προσφοράς και υλοποίησης όλων των μελετών και εγκρίσεων παίζει πρωταρχικό ρόλο για την έγκυρη , σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση της άδειας λειτουργίας του εκάστοτε συνεργείου.

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες δύναται να περεχεί η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όλους τους πελάτες της, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των αδειοδοτήσεων συνεργείων πάσης φύσεως (συνεργείο αυτοκινήτων, μηχανικών μερών, φανοποιείο, βαφείο, ηλεκτρολογείο, βουλκανιζατέρ, φορτηγών, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, υγραεριοκίνησης κ.λ.π) , βαθειά γνώση του αντικείμενου, οργάνωση καθώς και αξιοπιστία που έχει χτιστεί πάνω στο αξιακό σύστημα της ΑΝΑΔΑΣΗ το οποίο εστιάζει :

 • Στην κατανόηση και τον σεβασμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη
 • Στην αναλυτική και ειλικρινή ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα.
 • Στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση την εμπειρία και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης
 • Σε ένα ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και χρεώσεις.
 • Στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών και έκδοσης αδειών για πάσης φύσεως συνεργεία( συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανικών μερών, φανοποιεία, βαφεία, ηλεκτρολογεία, βουλκανιζατέρ, φορτηγών, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, υγραεριοκίνησης κ.λ.π) από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως επαγγελματίες και επιχειρήσεις στον τομέα της συντήρησης οχημάτων πάσης φύσεως, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες