Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

επιβλεψη - ηλεκτρομηχανολογικων - ενεργειακων - εργων

Επίβλεψη
Ηλεκτρομηχανολογικών - Ενεργειακών Έργων

Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών - Ενεργειακών Έργων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών και βιομηχανικών έργων παρέχει υπηρεσίες για την διαχείριση - διοίκηση και επίβλεψη της κατασκευής οιανδήποτε είδους και βαθμού δυσκολίας ηλεκτρομηχανολογικών , βιομηχανικών ή ενεργειακών έργων, είτε πρόκειται για ιδιωτικά είτε για δημόσια έργα.

Η υπηρεσία αυτή της ΑΝΑΔΡΑΣΗ απευθύνεται σε εργοληπτικές κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων καθώς και σε γενικούς εργολάβους ιδιωτικών οικοδομικών έργων που επιθυμούν μια αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των έργων τους

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την διαχείριση – επίβλεψη και διοίκηση της κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών - Βιομηχανικών και Ενεργειακών Έργων πάσης φύσεως και συγκεκριμένα :

 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, ανυψωτικά - ανελκυστήρες, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, φυσικό αέριο κ.λ.π σε κτηριακά έργα.
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υποδομών (φωτισμός δρόμων, δημόσια δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, δημόσια δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δημόσια, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.λ.π).
 • Ενεργειακά έργα και έργα εξοικονόμησης ενέργειας ( φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, ηλιακά- ηλιοθερμικά συστήματα κ.λ.π ).
 • Βιομηχανικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε εργοστάσια (εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων, εγκαταστάσεις βιομηχανικού κλιματισμού και εξαερισμού - αερισμού, βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές υδραυλικές εγκαταστήσεις και βιομηχανικά υδραυλικά δίκτυα νερού, αέρα, βιομηχανικών υγρών και αερίων, εγκαταστάσεις ατμολεβήτων και δίκτυα ατμού, εγκαταστάσεις υγρών και αέριων καυσίμων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγραέριο) .

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης-επίβλεψης έργου η ΑΝΑΔΡΑΣΗ :

 • Μελετά και ενημερώνεται ενδελεχώς για τις απαιτήσεις του έργου με βάση την μελέτη του καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών σε θέματα χρόνου παράδοσης του έργου, οικονομικής διαχείρισης, κ.λ.π.
 • Καταστρώνει το πλάνο εκτέλεσης του έργου και συντάσσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μέσω του λογισμικού Microsoft Project.
 • Συντάσσει καταλόγους με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τους αποστέλλει στους διάφορους προμηθευτές για την λήψη προσφορών προμήθειας του εξοπλισμού.
 • Συντάσσει έντυπες τυποποιημένες φόρμες προσφοράς τις οποίες κοινοποιεί στους διάφορους εργολάβους ή υπεργολάβους προκειμένου να τις συμπληρώσουν και να τις υποβάλλουν για αξιολόγηση και έγκριση .
 • Φροντίζει για την συλλογή και την αξιολόγηση των προσφορών εξοπλισμού και εργολάβων - υπεργολάβων και εισηγείται σχετικά με τις πλέον συμφέρουσες οικονομοτεχνικά προσφορές.
 • Συντάσσει τις συμβάσεις ανάθεσης για προμηθευτές και εργολάβους - υπεργολάβους.• Προχωράει στην παραγγελιά εξοπλισμού και υλικών και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους.
 • Εγκαθιστά τους υπεργολάβους στο έργο, τους παρέχει πλήρεις διευκρινήσεις, επεξηγήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των μελετών, τους ενημερώνει με ακρίβεια για το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και τις διαδικασίες και τον συντονισμό εκτέλεσης των εργασιών.
 • Διοργανώνει σε συνεργασία με τον εργοταξιάρχη ή τον εργοδηγό του έργου το εργοτάξιο για την ασφαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών.
 • Διενεργεί την ποσοτική παραλαβή και τον ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και των υλικών που παραδίδονται στο εργοτάξιο και σε συνεργασία με τον εργοταξιάρχη ή τον εργοδηγό φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη της κατασκευής και με επί τόπου αυτοψίες ελέγχει για την ορθή εφαρμογή των μελετών, την έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών και παρεμβαίνει όποτε είναι απαραίτητο για την επίλυση οιανδήποτε τεχνικού η διαδικαστικού προβλήματος που πιθανόν παρουσιαστεί.
 • Προβαίνει σε επιμετρήσεις εργασιών και πιστοποιεί τις εργασίες υπεργολάβων φροντίζοντας παράλληλα και για την σύνταξη των λογαριασμών τους.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στο εκάστοτε έργο μερών (κυρίου του έργου, μελετητή, προμηθευτών, εργολάβων και υπεργολάβων, δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π).
 • Παρίσταται σε όλες τις μετρήσεις λειτουργικών συνθηκών καθώς και στις δοκιμές λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Προβαίνει στον τελικό έλεγχο καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει σημαντικό αριθμό επιβλέψεων Ηλεκτρομηχανολογικών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.