Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών - Ενεργεικών - Βιομηχανικών Έργων

διαχειριση ηλεκτρομηχανολογικων εργων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα της μελέτης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών και βιομηχανικών έργων πάρεχει υπηρεσίες διαχείρισης - διοίκησης και επίβλεψης (Project Management) της κατασκευής οιανδήποτε είδους και βαθμού δυσκολίας ηλεκτρομηχανολογικού, βιομηχανικού ή ενεργειακού δημόσιου ή ιδιωτικού έργου.

Η υπηρεσία αυτή της ΑΝΑΔΡΑΣΗ απευθύνεται σε παντός είδους επιχειρήσεις ή και ιδιώτες που κατασκευάζουν κάποιο έργο, σε κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων καθώς και σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (Δήμοι, διάφορες ΔΕΚΟ κ.λ.π) που επιθυμούν μια αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση ενός έργου τους.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την διαχείριση - επίβλεψη (Project Management) της κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών - Βιομηχανικών και Ενεργειακών Έργων πάσης φύσεως και συγκεκριμένα :

 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, ανυψωτικά - ανελκυστήρες, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, πυρόσβεση κ.λ.π σε κτιρικά νέα έργα ή έργα ανακαίνισης ή ανακατασκευής.)
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υποδομών (Φωτισμός δρόμων, δημόσια δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, δημόσια δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δημόσια, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.λ.π).
 • Ενεργειακά έργα και έργα εξοικονόμησης ενέργειας ( Φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, ηλιακά- ηλιοθερμικά συστήματα κ.λ.π ).
 • Βιομηχανικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε εργοστάσια (εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων, εγκαταστάσεις βιομηχανικού κλιματισμού και εξαερισμού - αερισμού, βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστασεις, βιομηχανικές υδραυλικές αντλιτικές εγκαταστασεις και βιομηχανικά υδραυλικά δίκτυα νερού, αέρα, βιομηχανικών υγρών και αερίων, εγκαταστάσεις ατμολεβήτων και δίκτυα ατμού, εγκαταστάσεις υγρών και αεριών καυσίμων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγραέριο) .

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργου - Project Management σε επιχειρήσεις - ιδιώτες και κατασκευαστικές εταιρείες δημοσιών έργων ΑΝΑΔΡΑΣΗ....

 • Μελετά και ενημερώνεται ενδελεχώς για τις απαιτήσεις του έργου με βάση την μελέτη του καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών σε θέματα χρόνου παράδοσης του έργου, οικονομικής διαχείρισης, κ.λ.π.
 • Καταστρώνει το πλάνο εκτέλεσης του έργου και συντάσσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μέσω του λογισμικού Microsoft Project.
 • Συντάσσει καταλόγους με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τους αποστέλλει στους διάφορους προμηθευτές για την λήψη προσφορών προμήθειας του εξοπλισμού.
 • Συντάσσει έντυπες τυποποιημένες φόρμες προσφοράς τις οποίες κοινοποιεί στους διάφορους εργολάβους ή υπεργολάβους προκειμένου να τις συμπληρώσουν και να τις υποβάλλουν για αξιολόγηση και έγκριση .
 • Φροντίζει για την συλλογή και την αξιολόγηση των προσφορών εξοπλισμού και εργολάβων - υπεργολάβων και εισηγείται σχετικά με την συμφερότερες οικονομοτεχνικά προσφορές.
 • Συντάσσει τις συμβάσεις ανάθεσης για προμηθευτές και εργολάβους - υπεργολάβους.
 • Προχωράει στην παραγγελιά εξοπλισμού και υλικών και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους.
 • Εγκαθιστά τους εργολάβους και υπεργολάβους στο έργο, τους πάρεχει πλήρεις διευκρινήσεις, επεξηγήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των μελετών, τους ενημερώνει με ακρίβεια για το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και τις διαδικασίες και τον συντονισμό εκτέλεσης των εργασιών.
 • Διοργανώνει σε συνεργασία με τον εργοταξιάρχη ή το εργοδηγό του έργου το εργοτάξιο για την ασφαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών.
 • Διενεργεί την ποσοστική παραλάβη και τον ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και των υλικών που παραδίδονται στο εργοτάξιο και σε συνεργασία με τον εργοταξιάρχη ή τον εργοδηγό φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη της κατασκευής και με επι τόπου αυτοψίες ελέγχει για την ορθή εφαρμογή των μελετών, την έντεχνη και εγκαίρη υλοποίηση των εργασιών και παρεμβαίνει όποτε είναι απαραίτητο για την επίλυση οιανδήποτε τεχνικού η διαδικαστικού προβλήματος που πιθανόν παρουσιαστεί.
 • Προβαίνει σε επιμετρήσεις εργασιών και πιστοποιεί τις εργασίες εργολάβων και υπεργολάβων φροντίζοντας παράλληλα και για την σύνταξη των λογαριασμών τους.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στο εκάστοτε έργο μερών (κυρίου του έργου, μελετητή, προμηθευτών, εργολάβων και υπεργολάβων, δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π).
 • Παρίσταται σε όλες τις μετρήσεις λειτουργικών συνθηκών καθώς και στις δοκιμές λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Προβαίνει στον τελικό έλεγχο καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργου - Project Management σε επιχειρήσεις τους δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ΑΝΑΔΡΑΣΗ....

 • Μελετά και ενημερώνεται ενδελεχώς για τις απαιτήσεις του έργου με βάση την μελέτη του .
 • Εγκαθιστά τον εργολάβο στο έργο και του πάρεχει πλήρεις διευκρινήσεις, επεξηγήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των μελετών και των απαιτήσεων της υπηρεσίας καθώς επίσης τον ενημερώνει με ακρίβεια για το χρονοδιάγραμμα του έργου.
 • Διοργανώνει σε συνεργασία με τον εργολαβο του έργου το εργοτάξιο για την ασφαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη της κατασκευής και με επι τόπου αυτοψίες ελέγχει για την ορθή εφαρμογή των μελετών, την έντεχνη και εγκαίρη υλοποίηση των εργασιών και παρεμβαίνει όποτε είναι απαραίτητο για την επίλυση οιανδήποτε τεχνικού η διαδικαστικού προβλήματος που πιθανόν παρουσιαστεί.
 • Προβαίνει σε επιμετρήσεις εργασιών και πιστοποιεί τις εργασίες του εργολάβου φροντίζοντας παράλληλα και για την σύνταξη των λογαριασμών του.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στο εκάστοτε έργο μερών (υπηρεσίας, μελετητή, εργολάβου.
 • Παρίσταται σε όλες τις μετρήσεις λειτουργικών συνθηκών καθώς και στις δοκιμές λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Προβαίνει στον τελικό έλεγχο καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

Αν σας ενδιαφέρει ή υπηρεσία διαχείρισης - επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικού - ενεργειακού ή βιομηχανικού έργου της ΑΝΑΔΡΑΣΗ μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.