Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Θέρμανση με Γεωθερμία - Εγκαταστάσεις Γεωθερμίας

γεωθερμια θερμανση

Η λειτουργία της θέρμανσης καθώς και του κλιματισμού ενός κτιρίου μέσω μιάς εγκατάστασης γεωθερμίας αποτελεί την πλέον αποδοτική λύση θέρμανσης και κλιματισμού καθώς διασφαλίζει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με όλες τις άλλες λύσεις θέρμανσης που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα ( λέβητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, πέλλετ κ.λ.π) καθώς επίσης και σε σχέση με τις αερόψυκτες αντλίες θερμότητας.

Ειδικά σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (ορεινές περιοχές) η εξοικονόμηση σε σχέση με μια συμβατική εγκατάσταση θέρμανσης με πετρέλαιο μπορεί να φτάσει έως και στο 90 % .

 

Η εγκατάσταση γεωθερμίας είναι ένα σύστημα που μπορεί εκτός από την λειτουργία θέρμανσης να παρέχει και λειτουργίες παραγωγής ζεστού νερού χρήσης καθώς και ψύξης (κλιματισμό ή δροσισμό) και αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία, τον γεωθερμικό εναλλάκτη και στην γεωθερμική αντλία θερμότητας.

 

εγκατασταση γεωθερμιας

Ο γεωθερμικός εναλλάκτης είναι ένα δίκτυο σωληνώσεων που τοποθετείται μέσα στο έδαφος και εντός του οποίου κυκλοφορεί νερό. Το νερό που κυκλοφορεί μέσα σε αυτό το δίκτυο σωληνώσεων, το χειμώνα απορροφά θερμότητα από την γη και την μεταφέρει μέσω της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στο κτίριο που επιθυμούμε να ζεστάνουμε ενώ το καλακαίρι, αν επιθυμούμε η εγκατάσταση μας να διαθέτει και κλιματισμό ή δροσισμό, μεταφέρει στην γη την θερμότητα που απορροφά η γεωθερμική αντλία θερμότητας από τους κλιματιζόμενους χώρους του κτιρίου .

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων γεωθεμικών εναλλακτών :

  • Η πρώτη κατηγορία αφορά τα γεωθερμικά συστήματα ανοικτού κυκλώματος στα οποία το μέσο μεταφοράς της θερμότητας που είναι το νερό αντλείται από κάποια γεώτρηση ή πηγάδι ή ακόμα και λίμνη ή θάλασσσα και επανεισάγεται πάλι σε άλλο σημείο από αυτό που έγινε ή άντληση. Τα συστήματα αυτά είναι τα περισσότερο οικονομικά από πλευράς κατασκευής αλλά έχουν μικρότερο βαθμό απόδοσης σε σχέση με τα συστήματα γεωθερμίας κλειστού κυκλώματος.
  • Η δεύτερη κατηγορία, η οποία διακρίνεται για για τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης της, αφορά τα γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος στα οποία το μέσο μεταφοράς θερμότητας που είναι το νερό ανακυκλοφορεί στην γεωθερμική αντλία θερμότητας διερχόμενο από ένα σύστημα σωληνώσεων που είναι θαμμένες στο έδαφος. Υπάρχουν δύο τύποι γεωθερμικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος. Τα κλειστά οριζόντια γεωθερμικά συστήματα όπου οι σωληνώσεις του γαιοεναλλάκτη τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη και σε μικρό βάθος κάτω από το έδαφος (1-1,5 m) και για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται η ύπαρξη μεγάλου περιβάλλοντος χώρου ό οποίος δεν πρέπει να διαθέτει φυτά που θα δημιουργούν σκιά (υψηλά δέντρα ή πυκνή χαμηλή βλάστηση) και τα κλειστά κατακόρυφα γεωθερμικά συστήματα που βρίσκουν εφαρμογές σε περιπτώσεις έλλειψης επαρκούς περιβάλλοντος χώρου και στα οποία για την τοποθέτηση των σωληνώσεων απαιτείται η διάνοιξη γεωτρήσων βάθους έως και 100 m
γεωθερμικη αντλια

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας είναι συσκευή με την βοήθεια της οποίας γίνεται η μεταφορά θερμότητας από και πρός τον γεωεναλλάκτη. Η συσκευή αυτή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και καταναλώνει πολύ μικρά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό οφείλεται στον εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης που διαθέτει (COP όπως ονομάζεται) και ο οποίος κυμαίνεται από το 4 έως το 4,5. Αυτό σημαίνει ότι μία γεωθερμική αντλία θερμότητας που έχει βαθμό απόδοσης π.χ COP=4,5 για κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, αποδίδει 4,5 kWh θερμικής ενέργειας. Ο βαθμός απόδοσης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας δεν είναι σταθερός και μεταβάλλεται ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία εδάφους και θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στην εγκατάσταση θέρμανσης) . Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του εδάφους και όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του νερού στη εγκατάσταση θέρμανσης τόσο υψηλότερος γίνεται ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας και τόσο οικονομικότερη η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Για τον λόγο αυτό τα συστήματα θέρμανσης με χαμηλή θερμοκρασία νερού όπως είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με fan coils είναι τα πλέον κατάλληλα για να λειτουργούν με μια εγκατάσταση γεωθερμίας.

Για να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο τα οφέλη που έχουμε από μια εγκατάσταση γεωθερμίας καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης τον μέσο ολικό εποχικό συντελεστή επίδοσης (SCOP) που για γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με συστήματα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών είναι περίπου 5,1 που σημαίνει ότι για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει το σύστημα παράγονται 5,1 kWh θερμικής ενέργειας.

 

Η γεωθερμία μπορεί σίγουρα να εφαρμοστεί σε οιανδήποτε νέο κτήριο (κατοικία, επαγγελματικό κτίριο, ξενοδοχείο, βιομηχανική εγκατάσταση κ.λ.π). Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε υφιστάμενα κτήρια (μονοκατοικία, επαγγελματικό χώρο, ξενοδοχείο, βιομηχανία κ.λ.π) για θέρμανση , παραγωγή ζεστού νερού , θέρμανση πισίνας ή κολυμβητηρίου καθώς και κλιματισμό εφόσον φυσικά υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η εφαρμογή της γεωθερμίας σε υφιαστάμενα πολυόροφα κτήρια εντός του αστικού ιστού είναι τις περισσότερες φορές εξαιρετικά δύσκολη έως ανέφικτη.

Οι εγκαταστάσεις γεωθερμίας μπορούν να συνδυαστούν μέ όλα τα γνωστά συστήματα θέρμανσης αλλά είναι περισσότερο αποδοτικές όταν συνδυάζονται με συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με νερό χαμηλής θερμοκρασίας (ενδοδαπέδια θέρμανση και συστήματα ψύξης - θέρμανσης με fan coils ή άλλες τερματικές μονάδες νερού).

 

Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων γεωθερμίας απαιτείται υποχρεωτικά απο τον νόμο εκπόνηση ειδικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης γεωθερμίας καθώς και έκδοση άδειας απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Δ9Β,Δ/Φ166/οικ 13068/ΓΔΦΠ2488/ΦΕΚ 1249/24-62009).

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πολυετή επιστημονική και τεχνική εμπειρία και αποτελώντας μιά απο τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα των εγκαταστάσεων γεωθερμίας παρέχει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων που αφορούν τις εγκαταστάσεις γεωθερμίας για συστήματα γεωθερμίας με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας προς εξυπηρέτηση των αναγκών για θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό, το οποίο περιλαμβάνει την μελέτη της εγκατάστασης γεωθερμίας, την έκδοση της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για την γεωθερμία από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, την μελέτη των εγκαταστάσεων θέρμανσης ή και κλιματισμού οι οποίες θα εξυπηρετηθούν από την εγκατάσταση γεωθερμίας, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (γεωθερμική αντλία θερμότητας, γεωεναλλάκτες, δοχείο αδρανείας, ενδοδαπέδια θέρμανση ή fan coil κ.λ.π) καθώς και την κατασκευή των εγκαταστάσεων,την τεχνική υποστήριξη, την ρύθμιση, την θέση λειτουργία και το service.

 

Η εκπόνηση των μελετών γίνεται από το τμήμα μελετών της ΑΝΑΔΡΑΣΗ το οποίο διαθέτει την εμπειρία και τήν επιστημονική και τεχνική επάρκεια να ανταπόκριθεί σε οιανδήποτε εφαρμογή γεωθερμίας από την πιό απλή έως την πιό σύνθετη και πολύπλοκη. Ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιούμε έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που επιζητούν όλοι πελάτες μας ‘’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES’’. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων γεωθερμίας που αναλαμβάνουμε γίνεται από τα συνεργεία μας που τα συγκροτούν υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί και γεωτρυπανίστες (σε περίπτωση κατακόρυφων γεωεναλακτών), που έχουν εξειδικευτεί και διαθέτουν πλούσια εμπειρία στις εγκαταστάσεις γεωθερμίας.

 

αντλια γεωθερμιας climaveneta

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ επίσης είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρείας CLIMAVENETA η οποία αποτελεί μιά από τις πλέον αξιόπιστεςς και εξειδικευμένες εταιρείες κατασκευής γεωθερικών αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη.

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας της CLIMAVENETA αποτελούν κορυφαία επιλογή στις εγκαταστάσεις γεωθερμίας για οικονομική θέρμανση, ζεστό νερό και κλιματισμό σε νέα ή υφιστάμενα κτήρια . Οι γεωθερμικές αντλίες της CLIMAVENETA είναι μηχανήματα υψηλής τεχνολογικής στάθμης που εκτός από την αξιοπιστία τους διαθέτουν έναν από τους υψηλότερους βαθμούς απόδοσης στην αγορά διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Παρακάτω μποτείτε να βρείτε περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για την γεωθερμία και τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Επίσης χρήσιμες πληροφόριες μπορείτε να βρείτε διαβάζοντας τo παρακάτω άρθρο μας σχετικά με την γεωθερμία και τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ''ΨΥΚΤΙΚΟΣ'' το 2010.

Γεωθερμία - Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010

Για οιανδήποτε ζήτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

 

γεωθερμικη εγκατασταση εγκαταστασεις γεωθερμιας μηχανηματα γεωθερμιας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ κατασκευη γεωθερμιας γεωθερμια γεωθερμικες αντλιες θερμοτητας

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ...

Βασικές αρχές της γεωθερμικής εγκατάστασης

Το έδαφος της γης σε μικρό βάθος αποτελεί μια τεράστια και αστείρευτη πηγή ενέργειας. Απορροφά περίπου το 50% της ηλιακής ακτινοβολίας και η θερμοκρασία του παραμένει περίπου σταθερή χειμώνα-καλοκαίρι. Έτσι τοποθετώντας ένα δίκτυο σωληνώσεων μέσα στο έδαφος, εντός του οποίου κυκλοφορεί νερό, δημιουργούμε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εναλλάκτη θερμότητας, τον γεωθερμικό εναλλάκτη όπως αποκαλείται. Το νερό που κυκλοφορεί μέσα σε αυτό το δίκτυο σωληνώσεων το χειμώνα απορροφά θερμότητα από την γη και την μεταφέρει μέσω μιας ειδικής συσκευής (της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας) στο κτίριο που επιθυμούμε να ζεστάνουμε. Το καλοκαίρι η ίδια συσκευή με αντιστροφή του κύκλου λειτουργίας της (όπως γίνεται στα κλιματιστικά μηχανήματα) απορροφά θερμότητα από τον κλιματιζόμενο χώρο (κάνει δηλαδή κλιματισμό) και την μεταφέρει πίσω στην γη. Με τον τρόπο αυτό αντί να παράγεται θερμική ενέργεια από μιά συμβατική πηγή παραγωγής θέρμανσης η ψύξης (λέβητας, κλιματιστικό μηχάνημα κ.λ.π), καταναλώνοντας συμβατικά καύσιμα, γίνεται μεταφορά θερμότητας από και προς την γη.

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας είναι μιά συσκευή που λειτουργεί με βάση την αντιστροφή του θερμοδυναμικού κύκλου και αποτελεί ένα πλήρες σύστημα κλιματισμού – θέρμανσης . Βασικό χαρακτηριστικό της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας είναι ότι αυτή μεταφέρει ενέργεια από και προς το έδαφος σε αντίθεση με τις αντλίες θερμότητας αέρα - νερού που μεταφέρουν ενέργεια από και προς τον αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γεωθερμική αντλία θερμότητας να έχει πολύ καλύτερη απόδοση από τις άλλες αντλίες θερμότητας, μια και η μεταβολή της θερμοκρασίας του εδάφους είναι πού μικρότερη σε σχέση με την μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του αέρα.

 

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας αποτελείται από τρείς βρόγχους οι οποίοι λειτουργούν κατά την διάρκεια όλων των θερμοδυναμικών κύκλων της αντλίας (ψύξη – θέρμανση) καθώς και ένα τέταρτο προαιρετικό βρόγχο που λειτουργεί για την προθέρμανση του νερού χρήσης μιας εγκατάστασης.

 

Οι τέσσερις αυτοί βρόγχοι είναι οι κάτωθι:

 

1ος Βρόγχος : Bρόγχος νερού

Ο βρόγχος νερού χρησιμεύει για την μεταφορά του νερού (θερμού η ψυχρού) από την αντλία θερμότητας στους χώρους που πρόκειται να θερμανθούν η να κλιματιστούν. Ο βρόγχος αυτός αποτελείται από έναν εναλλάκτη θερμότητας (εξατμιστή - συμπυκνωτή) νερού-ψυκτικού μέσου και ένα κυκλοφορητή νερού, ο οποίος μεταφέρει το θερμό η ψυχρό νερό μέσω σωληνώσεων στις εσωτερικές τερματικές μονάδες θέρμανσης ή ψύξης ( fan coils, σωληνώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή ακόμα και θερμαντικά σώματα).

 

2ος βρόγχος (βρόγχος ψυκτικού μέσου)

 

Είναι ένας κλειστός, καθαρά ψυκτικός βρόγχος, όπου το εξατμιζόμενο στον εκάστοτε εξατμιστή ψυκτικό μέσο αναρροφάται από ένα συμπιεστή ο οποίος καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια συμπιέζει τον ψυκτικό ατμό προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης του. Ο συγκεκριμένος βρόγχος περιλαμβάνει εκτός από τον συμπιεστή και μία ειδική τετράοδη βαλβίδα για την μεταγωγή της αντλίας θερμότητας από θέρμανση σε ψύξη και το αντίστροφο.

 

3ος βρόγχος (βρόγχος ψυκτικού μέσου)

 

Είναι ένας κλειστός υπό πίεση βρόγχος νερού η αντιψυκτικού διαλύματος . Ο βρόγχος αυτός περιλαμβάνει ένα εναλλάκτη θερμότητας (εξατμιστή – συμπυκνωτή) ψυκτικού μέσου – νερού, ένα κυκλοφορητή νερού και ένα δίκτυο σωληνώσεων θαμμένων στην γη (γεωεναλλάκτης) εντός των οποίων κυκλοφορεί νερό η αντιψυκτικό διάλυμα το οποίο απορρόφα θερμότητα από την γη όταν η εγκατάσταση λειτουργεί σε θέρμανση και απορρίπτει θερμότητα σε αυτή όταν η εγκατάσταση λειτουργεί σε ψύξη.

 

4ος βρόγχος (προθέρμανση του νερού χρήσης)

 

Είναι ένας προαιρετικός κλειστός υπό πίεση βρόγχος εντός του οποίου κυκλοφορεί νερό από την γεωθερμική αντλία θερμότητας προς ένα θερμαντήρα νερού (μπόιλερ). Ο βρόγχος αυτός περιλαμβάνει ένα πρόσθετο εναλλάκτη θερμότητας ψυκτικού μέσου – νερού και ένα κυκλοφορητή νερού. Στις αντλίες θερμότητας που διαθέτουν αυτό τον επιπλέον βρόγχο, το θερμό αέριο από την κατάθλιψη του συμπιεστή, πριν απορριφτεί στο εκάστοτε συμπυκνωτή, περνά πρώτα από τον πρόσθετο εναλλάκτη θερμότητας νερού – ψυκτικού μέσου και αποδίδει ένα μέρος της θερμότητας του με αποτέλεσμα να θερμαίνεται το νερό που κυκλοφορεί με την βοήθεια ενός κυκλοφορητή μεταξύ της αντλίας θερμότητας και του μπόιλερ. Ειδικά όταν η αντλία θερμότητας λειτουργεί σε ψύξη έχουμε μια επιπλέον αρκετά σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας καθώς, χωρίς να καταναλώνεται ενέργεια, μπορούμε να προθερμάνουμε σημαντικά το ζεστό νερό χρήσης.

Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των συστημάτων γεωθερμίας και της χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας

Όπως προαναφέρεται τα συστήματα γεωθερμίας και οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ως πηγές θερμότητας το νερό και την γη, άλλα για την λειτουργία του εξοπλισμού τους απαιτείται η χρήση μικρής ποσόστητας ηλεκτρικής ενέργειας .

 

Βασικό χαρακτηριστικό των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας είναι ο περίφημος συντελεστής COP.

 

Συντελεστής COP

Ο συντελεστής COP ή αλλιώς συντελεστής επίδοσης της αντλίας θερμότητας, είναι ο λόγος της ονομαστικής θερμικής ισχύος που παράγει στην μονάδα του χρόνου μία αντλία θερμότητας που δουλεύει σε θέρμανση υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας προς την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ. Είναι δηλαδή το κλάσμα ή η διαίρεση, όπως θέλετε πέστε το, COP = Pωφ/Pαπορ. Ο συντελεστής αυτός είναι χαρακτηριστικός της κάθε γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, δίνεται από τον κατασκευαστή της υπό ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας. Ο συντελεστής αυτός για μιά τυπική γεωθερμική αντλία θερμότητας σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ 4 και 4,5.

 

Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε μία αντλία θερμότητας που ο κατασκευαστής της αναγράφει στα τεχνικά της χαρακτηριστικά ότι έχει α)ωφέλιμη ονομαστική απόδοση π.χ Pωφ=12 ΚW υπό ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας και β) COP= 4, τότε η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά αυτή η αντλία θερμότητας προκύπτει αν επιλύσουμε απλά τον τύπο COP = Pωφ/Pαπορ ως προς Pαπορ. Επιλύοντας το τύπο προκύπτει ότι η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς θα είναι Pαπορ = Pωφ/4 = 12/4= 3 KW !!!!!!!!(δηλαδή τέσσερεις φορές χαμηλότερη από την ωφέλιμη που μας παρέχει).

 

Εκτός από τον συντελεστή επίδοσης της αντλίας θερμότητας υπάρχει και ο συντελέστης SCOP η αλλιώς ολικός μέσος ανηγμένος εποχικός συντελεστής επίδοσης.

 

Τον συντελεστή αυτόν δεν θα τον δούμε πουθενά γραμμένο στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας αλλά είναι ο μέσος συντελεστής επίδοσης της για το χρονικό διάστημα (ολόκληρη εποχή) που η γεωθερμική αντλία θερμότητας παράγει θέρμανση. Ο συντελεστής COP μεταβάλλεται ανάλογα με της συνθήκες θερμοκρασίας του εδάφους και τις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας. Παρά το γεγονός ότι στα συστήματα γεωθερμίας θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην θερμοκρασία εδάφους, στη πράξη, έστω και αυτές οι μικρές μεταβολές προσφέρουν ένα μέσο ανηγμένο εποχικό συντελεστής επίδοσης SCOP που για όλες τις περιοχές στη χώρα μας είναι μεγαλύτερος από τον ονομαστικό συντελεστή επίδοσης COP και μπορεί, για κανονική γεωθερμία, να κυμανθεί γύρω στο 5,1. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω αναφερόμενη γεωθερμική αντλία θερμότητας με ονομαστικό συντελεστή COP = 4 θα λειτουργεί στην πραγματικότητα με τον μέσο ανηγμένο εποχικό συντελεστή επίδοσης που θα κυμανθεί γύρω στο 5,1. Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά αυτή η αντλία θερμότητας προκύπτει αν επιλύσουμε απλά τον τύπο SCOP = Pωφ/Pαπορ ως προς Pαπορ. Τότε προκύπτει ότι η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς θα είναι Pαπορ = Pωφ/6 = 12/5,1= 2,35 KW !!!!!!!! (δηλαδή 5,1 φορές χαμηλότερη από την ωφέλιμη που μας παρέχει).

Συμφέρει οικονομικά η εγκατάστασης ενός συστήματος γεωθερμίας;

Το αρχικό κόστος επένδυσης για την κατασκευή ενός συστήματος γεωθερμίας είναι υψηλό και κυρίως όταν αφορά συστήματα κατακόρυφου γεωεναλλάκτη όπου απαιτούνται να γίνουν γεωτρήσεις σε σχετικά μεγάλα βάθη (80-100 m περίπου). Τα συστήματα με οριζόντιους γεωεναλλάκτες έχουν χαμηλότερο αρχικό κόστος αλλά απαιτούν μεγάλες και ασκίαστες επιφάνειες περιβάλλοντος χώρου. Το χαμηλότερο αρχικό κόστος έχουν τα συστήματα που εκμεταλλεύονται υφιστάμενα πηγάδια (γεωθερμικά συστήματα ανοικτού τύπου). Εν αντιθέσει με το αρχικό κόστος, το λειτουργικό κόστος των γεωθερμικών συστημάτων είναι το χαμηλότερο από όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης.

 

Το θέμα της γεωθερμίας όμως δεν πρέπει να εξετάζεται αποσπασματικά σε σχέση με άλλα ζητήματα που αφορούν τη εξοικονόμηση ενέργειας. Η μέγιστη αξιοποίηση του και η δραστική μείωση τόσο του αρχικού κόστους επένδυσης όσο και του χρόνου απόσβεσής τους εξαρτάται πάντα από την συνολική μελέτη ενός κτιρίου τόσο σε ότι αφορά το αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του όσο και τον ενεργειακό και ηλεκτρομηχανολογικό. Σε ένα καλά μελετημένο αρχιτεκτονικά, ενεργειακά και ηλεκτρομηχανολογικά κτίριο, η εγκατάσταση γεωθερμίας διασφαλίζει πολύ μικρότερο λειτουργικό κόστος και χρόνο απόσβεσης (5-8 χρόνια). Τέλος ένα κτίριο με σωστά μελετημένο και εγκατεστημένο σύστημα γεωθερμίας αποκτά με τον χρόνο πραγματικά τεράστια υπεραξία.

 

Επειδή το μέλλον πραγματικά ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που μιά από τις πιο σημαντικές είναι και η εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, καθήκον του σύγχρονου μηχανικού θέρμανσης και κλιματισμού είναι να εξετάζει με μεγάλη προσοχή και προτείνει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, πάντα φυσικά αφού λάβει υπόψη του όλες αυτές τις παραμέτρους που θα καθιστούν την εγκατάσταση πραγματικά αποδοτική και ωφέλιμη για το τελικό χρήστη.

Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας με την χρήση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας σε παλαιά εγκατάσταση θέρμανσης

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μιά μονοκατοικία στην περιοχή της Αττικής (Β’ κλιματική ζώνη) επιφάνειας 150 m2 με θερμομόνωση και κουφώματα με διπλά , λέβητα πετελαίου και σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Οι μέγιστες θερμικές απαιτήσεις μιας τέτοιας κατοικίας είναι περίπου 15 Kw . Στην κατοικία αυτή υπάρχει και λειτουργεί ένας λέβητας πετρελαίου με ισχύ 25000 Kcal/h και βαθμό απόδοσης 0,75 (συνήθης για τέτοιου είδους με υπερδιαστασιολογημένο λέβητα κατά πάνω απο 50%). Η ωριαία κατανάλωση πετρελαίου για την εν λόγω εγκατάσταση είναι 25000 Κcal/h : 0,75*8400 Kcal/lit (θερμογόνος δύναμη πετρελαίου) = 3,96 lit/h. Ας υποθέσουμε μία μέση λειτουργία του λεβητα 8 ώρες την ημέρα για 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο), άρα συνολικός χρόνος λειτουργίας ετησίως θα είναι 8h * 30ημερ*5μήνες = 1200 ώρες. Η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου θα είναι 1200h * 3,54 lit/h = 4248lit. Με την τιμή του πετρελαίου περίπου στα 0,75 ευρώ /lit (τιμή περιόδου 2015-16) το κόστος για την αγορά πετρελαίου ανέρχεται στο ποσό των 4248 lit * 0,75 ευρώ/lit = 3186 ευρώ.

 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι αντί για το λέβητα είχαμε στην θέση του ένα γεωθερμικό σύστημα με μία γεωθερμική αντλία θερμότητας με απόδοση 15 KW και ολικός μέσος ανηγμένος εποχικός συντελεστής επίδοση SCOP = 5,1. Η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς για την εν λόγω αντλία θερμότητας είναι 15/5,1 = 2,94 Kw. Ας υποθέσουμε μιά μέση λειτουργία της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 10 ώρες την ημέρα για 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο), άρα συνολικός χρόνος λειτουργίας ετησίως θα είναι 10h * 30ημερ*5μήνες = 1500 ώρες και η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 1500 h * 2,94 Kw = 4410 Kwh.

 

Σύμφωνα με τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ το κόστος ανά Kwh( κιλοβατώρα) ξεκινάει από 0,070 ευρώ/Kwh και μπορεί να φτάσει το μέγιστο τα 0,20 ευρώ/Kwh ανάλογα με την κατανάλωση. Αν λάβουμε την δυσμενέστερη των περιπτώσεων να πληρώσουμε την κιλοβατώρα 0,20 ευρώ/Kwh τότε για την λειτουργία της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας θα πρέπει να πληρώσουμε ετησίως 4410 Kwh * 0,20 ευρώ/Kwh = 882 ευρώ ήτοι κατά 2304 ευρώ λιγότερα χρήματα σε σχέση με το πετρέλαιο και με βάση την τιμή πετρελαίου 2015-16

Που και πώς μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα γεωθερμίας με γεωθερμική αντλία θερμότητας;

Ένα σύστημα γεωθερμίας μπορεί να εγκατασταθεί σε οιανδήποτε νέο κτήριο (κατοικία, επαγγελματικό κτίριο, ξενοδοχείο, βιομηχανική εγκατάσταση κ.λ.π). Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε υφιστάμενα κτήρια (μονοκατοικία, επαγγελματικό χώρο, ξενοδοχείο, βιομηχανία κ.λ.π) για θέρμανση , παραγωγή ζεστού νερού , θέρμανση πισίνας ή κολυμβητηρίου καθώς και κλιματισμό εφόσον φυσικά υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η εφαρμογή της γεωθερμίας σε υφιαστάμενα πολυόροφα κτήρια εντός του αστικού ιστού είναι τις περισσότερες φορές εξαιρετικά δύσκολη έως ανέφικτη.

 

Για την εγκατάσταση σε νέα κτίρια θα πρέπει :

  • Να εκπονηθεί ειδική μηχανολογική μελέτη η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης της κατά τόπου περιφέρειας ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Δ9Β,Δ/Φ166/οικ 13068/ΓΔΦΠ2488/ΦΕΚ 1249/24-62009).
  • Να προβλέπεται από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και την μελέτη ΚΕΝΑΚ που έχουν υποβληθεί στην πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Αν δεν έχουν γίνει και οι δύο παραπάνω ενέργειες και έχει υποβληθεί στην πολεοδομία μελέτη με άλλο σύστημα θέρμανσης, τότε για να εγκατασταθεί σύστημα θέρμανσης με γεωθερμία θα πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες μελέτες στις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εκδοθούν η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας για αλλαγή ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μελέτης ΚΕΝΑΚ.

 

Για την εγκατάσταση σε υφιστάμενα παλαιά κτήρια θα πρέπει :

  • Ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη οριζόντιων ή κατακόρυφων γεωεναλλακτών ή να υπάρχει παλαιό νόμιμο πηγάδι νερού καθώς και η δυνατότητα να ανοιχθεί άλλο ένα, έστω και μικρότερο ή να υπάρχει πλησίον λίμνη ή θάλασσα από την οποία δύναται να ληφθεί νερό με νόμιμες διαδικασίες.
  • Να εκπονηθεί ειδική μηχανολογική μελέτη η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης της κατά τόπου περιφέρειας και να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Δ9Β,Δ/Φ166/οικ 13068/ΓΔΦΠ2488/ΦΕΚ 1249/24-62009).

Αν δεν γίνου οι ο παραπάνω ενέργειες δεν μπορεί να εγκατασταθεί γεωθερμικό σύστημα και η οποιαδήποτε αυθαίρετη εγκατάσταση του είναι παράνομη και επισείει σοβαρούς κινδύνους μεγάλων προστίμων καθώς και άλλων ποινικών και αστικών κυρώσεων.

 

Επιστροφή