Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες πλυντηριων αυτοκινητων

Άδειες Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

Άδειες Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 35 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μηχανολογικές μελέτες για αναγγελία έναρξης λειτουργίας (άδεια ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας ) Πλυντηρίων Αυτοκινήτων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την αναγγελία (άδεια) έναρξης λειτουργίας οιανδήποτε τύπου Πλυντηρίου Αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις άδειες Πλυντηρίων Αυτοκινήτων πάσης φύσεως η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, τα απαιτούμενα σχεδιαγράμματα, την ηλεκτρολογική μελέτη, την μελέτη εξαερισμού , την μελέτη ηχομόνωσης ,την σύνταξη της μελέτης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ,την μελέτη πυρασφάλειας , την σύνταξη των ειδικών εντύπων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (χρήση γης κ.λ.π) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Μεταφορών Περιφέρειας, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κ.λ.π).


Επίσης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να προφέρει και όλες τις απαραίτητες μελέτες για την έκδοση άδειας δόμησης ενός νέου κτηρίου που προορίζεται για εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων καθώς και τις όλες τις απαραίτητες μελέτες για την έκδοση αλλαγής χρήσης σε περίπτωση που η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενο κτήριο.

 • Διαδικασία αναγγελίας (άδειας) λειτουργίας Πλυντηρίου Αυτοκινήτων
   • Αίτηση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με σκοπό τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Πλυντηρίου Αυτοκινήτων, από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
   • Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ο αρμόδιος υπάλληλος της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και είτε χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, ή, στην περίπτωση που ο φάκελος υποβολής των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, η αδειοδοτούσα υπηρεσία ενημερώνει, εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για την έλλειψη κάποιου (ή κάποιων) εκ των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
   • Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας, προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών, για να διαπιστώσει αν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας της επιχείρησης, οι υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών, με προθεσμία υποβολής τους πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου, η υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας ισχύει για πέντε (5) έτη.
   • Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Αν ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής του σταθμού θεωρεί ότι απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης δραστηριότητας του, παρόλο που κατά την άποψη του έχει υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ή ότι η Διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, δύναται να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση του.
 • Δικαιολογητικά και οι μελέτες που απαιτούνται για την αναγγελία (άδεια) λειτουργίας Πλυντηρίου Αυτοκινήτων
   • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου (Σε περίπτωση που το στεγασμένο πλυντήριο -λιπαντήριο ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, χορηγείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’αριθμ. 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύει).
   • Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου.• Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ή γηπέδου και του κτιρίου αυτού ως στεγασμένο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων.
   • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ., σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τη παράγραφο 2β του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
   • Σχεδιάγραμμα του πλυντηρίου - λιπαντηρίου σε κάτοψη σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4α του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
   • Τομή κτιρίου πλυντηρίου - λιπαντηρίου σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4β του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
   • Πρόσοψη κτιρίου πλυντηρίου - λιπαντηρίου σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4γ του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
   • Τεχνική έκθεση, σε 2 αντίγραφα, του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού που περιέχει λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας του πλυντηρίου – λιπαντηρίου, τα μέτρα ηχομόνωσης, ηλεκτροφωτισμού και τις εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
   • Παράβολο 29,50 € ή e - παράβολο.
   • Προϋπολογισμός σε δύο αντίτυπα της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο.
   • Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού μελετητή της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι η θέση που βρίσκεται και πρόκειται να εγκατασταθεί το υπόψη πλυντήριο - λιπαντήριο, ότι βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για τη λειτουργία πλυντηρίου – λιπαντηρίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
   • Άδεια οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία (Θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο της οικοδομικής άδειας εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτίριο (ή σε κτίριο με άδεια Δόμησης σύμφωνα με τον ν. 4030/2011. Εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του κατά νόμου υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, ή της βεβαίωσης περαίωσης, ή της βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων.
   • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας (Βεβαίωση Πυρασφάλειας) από την οικεία πυροσβεστική Υπηρεσία
   • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού "ότι η κατασκευή του πλυντηρίου – λιπαντηρίου και οι εν αυτώ ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνυποβαλλόμενα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ/τος 455/76, όπως ισχύει".
   • Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52891/30-9-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2446).
   • Βεβαίωση από Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή τον Φορέα Αποχέτευσης για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο (για τα εντός σχεδίου και όπου υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στην εκπόνηση Μηχανολογικών Μελετών για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, την επιστημονική και τεχνική επάρκεια , την οργάνωση και την βαθιά γνώση της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να εγγυηθεί για την έγκαιρη και έγκυρη εκπόνηση όλων των μελετών, την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις διεκπεραίωση όλων των δικαιολογητικών καθώς και για την ταχύτερη και χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα έναρξη της λειτουργίας οιανδήποτε μεγέθους επιχείρησης εξυπηρέτησης οχημάτων.