Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες γεωθερμιας

Μελέτες Γεωθερμίας

Μελέτες Γεωθερμίας

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Μελέτες Θέρμανσης και Ψύξης με Γεωθερμία καθώς και την Μελέτη Εγκατάστασης Γεωθερμίας που απαιτείται να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας για τη έκδοση άδειας εγκατάστασης λειτουργίας για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

H εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας για την θέρμανση τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτήρια αποτελεί κορυφαία επιλογή, η οποία διασφαλίζει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, αερόψυκτη αντλία θερμότητας, πέλλετ κ.λ.π)

Τα Συστήματα Γεωθερμίας είναι δυνατόν να συνδυαστούν σε όλους τους τύπους συστημάτων θέρμανσης (θέρμανση με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση), καθώς επίσης και με συστήματα ψύξης - θέρμανσης με τερματικές μονάδες νερού (FanCoils , κλιματιστικές μονάδες νερού κ.λ.π.)

Ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης και η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος εμφανίζεται σε συστήματα που συνδυάζουν την λειτουργία των συστημάτων γεωθερμίας είτε με ενδοδαπέδια θέρμανση είτε με εγκαταστάσεις ψύξης - θέρμανσης με FanCoils. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστήματα αυτά λειτουργούν με νερό πολύ χαμηλότερης θερμοκρασίας από αυτή που απαιτούν τα συστήματα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα . Αυτό συνεπάγεται λειτουργία των γεωθερμικών συστημάτων με πολύ υψηλότερο βαθμό απόδοσης και φυσικά χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση, μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μικρό λειτουργικό κόστος.

Τα συστήματα θέρμανσης με γεωθερμία συνίστανται επί το πλείστον για μονοκατοικίες καθώς και σε επαγγελματικούς χώρους (ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π)

Τα συστήματα θέρμανσης με γεωθερμία εκτός από την δυνατότητα παροχής οικονομικής θέρμανσης παρέχουν και την δυνατότητα εξαιρετικά οικονομικής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Τα Συστήματα Γεωθερμίας συνίστανται από τα εξής :

Τον γεωθερμικό εναλλάκτη...

ο οποίος είναι ένα δίκτυο σωληνώσεων που τοποθετείται μέσα στο έδαφος και εντός του οποίου κυκλοφορεί νερό. Το νερό που κυκλοφορεί μέσα σε αυτό το δίκτυο σωληνώσεων, το χειμώνα απορροφά θερμότητα από την γη και την μεταφέρει μέσω της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στο κτίριο που επιθυμούμε να ζεστάνουμε ενώ το καλοκαίρι, αν επιθυμούμε η εγκατάσταση μας να διαθέτει και κλιματισμό ή δροσισμό, μεταφέρει στην γη την θερμότητα που απορροφά η γεωθερμική αντλία θερμότητας από τους κλιματιζόμενους χώρους του κτιρίου .

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων γεωθερμικών εναλλακτών :

 • Η πρώτη κατηγορία αφορά τα γεωθερμικά συστήματα ανοικτού κυκλώματος στα οποία το μέσο μεταφοράς της θερμότητας, που είναι το νερό, αντλείται από κάποια γεώτρηση ή πηγάδι ή ακόμα και λίμνη ή θάλασσα και επανεισάγεται πάλι σε άλλο σημείο από αυτό που έγινε ή άντληση. Τα συστήματα αυτά είναι τα περισσότερο οικονομικά από πλευράς κατασκευής αλλά έχουν μικρότερο βαθμό απόδοσης σε σχέση με τα συστήματα γεωθερμίας κλειστού κυκλώματος.
 • Η δεύτερη κατηγορία, η οποία διακρίνεται για τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης της, αφορά τα γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος στα οποία , το μέσο μεταφοράς θερμότητας που είναι το νερό ανακυκλοφορεί στην γεωθερμική αντλία θερμότητας διερχόμενο από ένα σύστημα σωληνώσεων που είναι θαμμένες στο έδαφος.

Υπάρχουν δύο τύποι γεωθερμικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος :

 • Τα κλειστά οριζόντια γεωθερμικά συστήματα όπου οι σωληνώσεις του γαιοεναλλάκτη τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη και σε μικρό βάθος κάτω από το έδαφος (1-1,5 m) και για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται η ύπαρξη μεγάλου περιβάλλοντος χώρου ό οποίος δεν πρέπει να διαθέτει φυτά που θα δημιουργούν σκιά (υψηλά δέντρα ή πυκνή χαμηλή βλάστηση)
 • Τα κλειστά κατακόρυφα γεωθερμικά συστήματα που βρίσκουν εφαρμογές σε περιπτώσεις έλλειψης επαρκούς περιβάλλοντος χώρου και στα οποία για την τοποθέτηση των σωληνώσεων απαιτείται η διάνοιξη γεωτρήσεων βάθους έως και 100 m

Την γεωθερμική αντλία θερμότητας...

που είναι συσκευή με την βοήθεια της οποίας γίνεται η μεταφορά θερμότητας από και προς τον γεωεναλλάκτη.

Η συσκευή αυτή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και καταναλώνει πολύ μικρά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό οφείλεται στον εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης που διαθέτει (COP όπως ονομάζεται) και ο οποίος κυμαίνεται από το 4 έως το 4,5. Αυτό σημαίνει ότι μία γεωθερμική αντλία θερμότητας που έχει βαθμό απόδοσης π.χ COP=4,5 για κάθε Κwh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, αποδίδει 4,5 Kwh θερμικής ενέργειας

Ο βαθμός απόδοσης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας δεν είναι σταθερός και μεταβάλλεται ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία εδάφους και θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στην εγκατάσταση θέρμανσης) . Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του εδάφους και όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του νερού στη εγκατάσταση θέρμανσης τόσο υψηλότερος γίνεται ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας και τόσο οικονομικότερη η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Για τον λόγο αυτό τα συστήματα θέρμανσης με χαμηλή θερμοκρασία νερού όπως είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με FanCoils είναι τα πλέον κατάλληλα για να λειτουργούν με μια εγκατάσταση γεωθερμίας.

Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας

αντλιες θερμοτητας γεωθερμιας
Αντλίες Θερμότητας Γεωθερμίας: Click this image to zoom

Για να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο τα οφέλη που έχουμε από μια εγκατάσταση γεωθερμίας καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης τον μέσο ολικό εποχικό συντελεστή επίδοσης (SCOP) που για γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με συστήματα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών είναι περίπου 5,1 που σημαίνει ότι για κάθε 1 Kwh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει το σύστημα παράγονται 5,1 Kwh θερμικής ενέργειας.

Γ ια την εφαρμογή των συστημάτων γεωθερμίας σε συστήματα θέρμανσης, προκειμένου αυτά αφενός να είναι αξιόπιστα και αφετέρου να είναι ενεργειακά αποδοτικά, είναι αναγκαία η εκπόνηση Μελέτης Θέρμανσης σε συνδυασμό με ειδική μηχανολογική Μελέτη Γεωθερμίας η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και εμπειρία, αφού τα Συστήματα Γεωθερμίας αποτελούν εξαιρετικά σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές.

Η σωστή και οικονομική τους λειτουργία εξαρτάται την σωστή επιλογή με βάση τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εγκατάστασης που θα συνδεθούν, το σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης, την σωστή επιλογή του υπόλοιπου βοηθητικού εξοπλισμού, το ταίριασμα με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όταν πρόκειται για υπάρχον κτήριο, καθώς και την άρτια τεχνικά εγκατάσταση και ρύθμιση από έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων μπορεί να εγγυηθεί την εκπόνηση μιας αξιόπιστης Μελέτης Θέρμανσης με Γεωθερμία εις τρόπο ώστε να διασφαλίζονται:

 • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Αυτονομία ανά ιδιοκτησία ή ανά χώρο με αντίστοιχη περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα.

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης θέρμανσης είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ.

Πέραν αυτού η εκπόνηση Μελέτης Γεωθερμίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Δ9Β,Δ/Φ166/οικ 13068/ΓΔΦΠ2488/ΦΕΚ 1249/24-6-2009) και η οποία πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας ώστε η εγκατάσταση να λάβει την απαραίτητη από τον νόμο άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης , ενεργειακής αναβάθμισης ή αυτονόμησης εγκατάστασης θέρμανσης υφιστάμενου κτηρίου με την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με γεωθερμία καθώς και στην περίπτωση αυτή απαιτείται τόσο έκδοσης πολεοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) όσο και άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας .

Η εκπόνηση των Μελετών Θέρμανσης με Συστήματα Γεωθερμίας από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE- GEO-SOL ) καθώς και άλλων ειδικών πιστοποιημένων εξειδικευμένων λογισμικών κατάλληλων για τον σχεδιασμό πράσινων οικολογικών συστημάτων θέρμανσης με την χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .

Σε κάθε μελέτη θέρμανσης με Συστήματα Γεωθερμίας που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών θερμικών φορτίων και θερμικής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των εγκαταστάσεων θέρμανσης και συγκεκριμένα επιλογή θερμαντικών σωμάτων ή FanCoil η δικτύων σωληνώσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης , υπολογισμός σωληνώσεων τροφοδοσίας κυκλωμάτων, υπολογισμός και επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού ( αντλία θερμότητας, δοχείο αδρανείας, κυκλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού κ.λ.π (ανάλογα με τον τύπο της κάθε εγκατάστασης θέρμανσης).
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού γεωεναλλάκτη , σωληνώσεων τροφοδοσίας του γεωεναλλακτη καθώς και αντλιών – κυκλοφορητών ανακυκλοφορίας μεταξύ γεωεναλλάκτη και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας .
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων ( κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης , ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.λ.π).
  Εκτός από τα παραπάνω η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί και την απαιτούμενη ειδική Μελέτη Γεωθερμίας για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ9Β,Δ/Φ166/οικ 13068/ΓΔΦΠ2488/ΦΕΚ 1249/24-6- 2009) η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα με πλήρεις συντεταγμένες σύμφωνα με ΕΣΓΑ 87 ή WGS 84 τόσο του οικοπέδου όσο και των ακμών της επιφάνειας που καταλαμβάνει ο γεωεναλλάκτης (αν πρόκειται για οριζόντιο γεωεναλλάκτη) ή τα σημεία γεωτρήσεων αν πρόκειται για κατακόρυφους γεωεναλλάκτες, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης , ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.λ.π).

  Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Θέρμανσης με Γεωθερμία και την Μελέτη Γεωθερμίας για οιανδήποτε είδος κτηρίου μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων γεωθερμίας προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

  Χρήσιμες Πληροφορίες