Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκαταστασεις φωτοβολταικων παρκων

Εγκαταστάσεις
Φωτοβολταικών Πάρκων

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Πάρκων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι μια από τις πλέον εξειδικευμένες και αξιόπιστες Τεχνικές Εταιρείες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα δραστηριοποιούμενη στον τομέα αυτόν από το 2010 προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση) .

Ο τομέας της υλοποίησης έργων και εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Φωτοβολταικά Πάρκα αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων αποτελούμενο από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων Μηχανικούς ( μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) καθώς και οργανωμένο τμήμα κατασκευών που απαρτίζεται από έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων ( αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, συνεργεία οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως , κατασκευαστές μεταλλικών κατασκευών κ.λ.π.) τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών έργων καθώς και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, επένδυσε στο πρόσφατο παρελθόν τόσο στην εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμών για φωτοβολταϊκά συστήματα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά πάνελ, βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, inverters, συστήματα τηλεμετρίας, ηλεκτρικοί πίνακες, αλεξικέραυνα, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάεων κ.λ.π).

Κύριος στόχος της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι, αξιοποιώντας την εξειδίκευση, την υλικοτεχνική της υποδομή καθώς και την πείρα δεκαετιών ενασχόλησης στα ηλεκτρομηχανολογικά και ενεργειακά έργα, να προσφέρει σε αυτούς που θα συνεργαστούν μαζί της υψηλής ποιότητας, εγγυημένης απόδοσης και μακροχρόνιας απροβλημάτιστης λειτουργίας φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Για την επίτευξη του στόχου της ΑΝΑΔΡΑΣΗ βασίζεται :

 • Στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από μηχανικούς καθώς και τεχνικούς με πλούσια μελετητική και κατασκευαστική στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
 • Στην συνεργασία της με τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταικά πάνελ, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας συναγερμού και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π)
 • Στην δυνατότητα της για πλήρη και αυτοδύναμη διεκπεραίωση όλων των φάσεων της εγκατάστασης οιανδήποτε φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς άλλους ενδιάμεσους, από την φάση της προμελέτης, της χρηματοδότησης, της άδειας και της κατασκευαστικής μελέτης μέχρι το στάδιο της κατασκευής.

Ως φωτοβολταϊκά πάρκα ορίζονται αυτές οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων όπου το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας διατίθεται στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση ενώ για τις ίδιες καταναλώσεις της εγκατάστασης χρησιμοποιεί το εθνικό δίκτυο

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

κατασκευες φωτοβολταικων παρκων
Κατασκευές Φωτοβολταικών Πάρκων: Click this image to zoom
μελετη - κατασκευη - φωτοβολταικων - παρκων
Μελέτη - Κατασκευή Φωτοβολταικών Πάρκων: Click this image to zoom

Βασικοί όροι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου

 • Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε κάποιο οικόπεδο με την προϋπόθεση ότι με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στη περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο επιτρέπεται η εγκατάσταση του, είτε σε κάποιο υφιστάμενο ή νέο κτήριο στον περιβάλλοντα χώρο του ή επί της δομικής του κατασκευής ( δώμα ή στέγη).
 • Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος μέχρι 1 Mwδεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενάργειας/
 • Για συστήματα που εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα και αγροτεμάχια), δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα έως 1 Mw εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις (άρθρο 126, Ν.4685/2020). Για τα συστήματα αυτά, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ)από την αρμόδια Περιφέρεια, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για όσα συστήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα, απαιτείται ΕΠΟ εφόσον εγκαθίστανται σε περιοχές Natura και παράκτιες ζώνες (100μ από οριογραμμή αιγιαλού).

Διαδικασία για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 1 MwT

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού από Παραγωγό στο ΔΕΔΗΕ σε ειδικό έντυπο. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 • Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 • Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων.
 • Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ) και του υποσταθμού ΧΤ/ΜΤ στο χώρο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού
 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του σταθμού και του υποσταθμού ΧΤ/ΜΤ, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
 • Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 • Τοπογραφικό σχέδιο από πινακίδα ΓΥΣ 1:5000 με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού) επί του οποίου θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ ΄87 (κορυφές πολυγώνου του γηπέδου), προκειμένου για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως/
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος.
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία του χώρου εγκατάστασης (Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού: Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου. Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, έχοντα τη νόμιμη χρήση του χώρου: Ο τίτλος νόμιμης χρήσης (αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης και η απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στη ΔΟΥ, ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο). Επιπλέον για σταθμούς επί εδάφους, αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του εκμισθωτή ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτηση του είναι αληθή

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης

 • Επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά στοιχεία του φορέα, εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις μεταγενέστερες των αρχικώς υποβληθέντων .
 • Πολεοδομική αδειοδότηση: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης .
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Για εγκατάσταση επί εδάφους, βεβαίωση απαλλαγής από απόφαση ΕΠΟ ή ΠΠΔ, ή Απόφαση ΕΠΟ ή ΠΠΔ, ή αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής. Στην τελευταία περίπτωση θα συνυποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει λάβει εν τω μεταξύ αρνητική απάντηση επί του αιτήματός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής.

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο

 • Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης μεταξύ Παραγωγού και ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ).

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την ενεργοποίησητης σύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας του Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ και θα δηλώνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν θα τροποποιηθούν οι ανωτέρω ρυθμίσεις.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Γιατί με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η συνεργασία με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου μπορεί να διασφαλίσει:

• Αξιόπιστη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή του έργου εις τρόπο ώστε η εγκατάσταση να έχει την
μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης και την αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και βλαβών .

• Ποιοτικό και αξιόπιστο εξοπλισμό ο οποίος επιλέγεται με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό που ζητούν οι πελάτες μας ‘’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES

• Ταχύτητα και αξιοπιστία στην διεκπεραίωση της οιανδήποτε γραφειοκρατικής διαδικασίας καθώς και της κατασκευής, που βασίζονται στην καθετοποιημένη οργάνωση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ η οποία διαθέτει αποκλειστικά την δυνατότητα πλήρους τεχνικής υποστήριξης μέσω των τμημάτων μελετών, κατασκευής και εμπορικού .

• Πλήρη Τεχνική Υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα (service, βλάβες, οδηγίες, πληροφορίες) .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση της πλήρους κατασκευής και παράδοσης με το κλειδί στο χέρι οιασδήποτε εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου βρίσκεται:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, αποθήκες χονδρικής και Logistics, εμπορικές, ενεργειακές κ.λ.π.) που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ την μελέτη και κατασκευή του φωτοβολολταϊκού τους συστήματος και εμείς από την πλευρά μας ανταποδώσαμε την εμπιστοσύνη τους προσφέροντας αξιόπιστα έργα που διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα και ποιότητα, την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και την μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία τους.