Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.

 

Ειδικότερα βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την περιβαλλοντική μελέτη είναι :

 • Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτό μέτρων.
 • Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από την ρύπανση και τις οχλήσεις.
 • Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης των φυσικών πόρων.
 • Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
 • Η προστασία της ατμόσφαιρας.
 • Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου.
 • Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.
 • Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.
 • Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων και έργων για την προστασία των φυσικών αποδεκτών.

Για την πραγματοποίηση νέων ή την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την μετεγκατάσταση υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Α1 και Α2 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/ΦΕΚ Α 209/21-9-2011 και της Υ.Α 1958/ΦΕΚ Β21/13-1-2012 απαιτείται υποχρεωτικά να συνταχθεί και να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας Προμελέτη και σε δεύτερο στάδιο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε, Μ.Π.Ε) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο).

Για τα έργα και τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/ΦΕΚ Α 209/21-9-2011 και της Υ.Α 1958/ΦΕΚ Β21/13-1-2012 δεν απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στα έργα και τις δραστηριότητες αυτές επιβάλλονται από τις εκάστοτε Αρχές Αδειοδότησης τους Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α 1958/ΦΕΚ Β21/13-1-2012.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω νέας νομοθεσίας καταργείται η υποβολή ξεχωριστής Μελέτης Διάθεσης Αποβλήτων. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται πλέον μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έγκρισή της περιλαμβάνεται πλέον στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο).

 

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία από το 1985 στο τομέα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πάσης φύσεως δραστηριοτήτων με δεκάδες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ενεργητικό της και έχοντας ένα πλήρως οργανωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο τμήμα μελετών καθώς και το απαιτούμενο ειδικό πτυχίο μελετητή για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία 27 του Ν 716/77), δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες εκπόνησης μελετών για οιονδήποτε δραστηριότητα.

 

Η πολύχρονη εμπειρία μας στην υλοποίηση ενός αρκετά σημαντικού αριθμού Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και η άριστη γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διαθέτουμε , μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας, πλήρεις και εμπεριστατωμένες, τεχνικά και επιστημονικά, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που δύναται να διεκπεραιωθούν χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης παρέχουμε πλήρη υποστήριξη κατά την φάση του σχεδιασμού ενός έργου, σε θέματα υποδομών, με βάση τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί υπεύθυνα Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και τις ειδικές μελέτες που την συνοδεύουν, εφόσον φυσικά απαιτούντα βάσει της κείμενης νομοθεσίας (μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων, μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού, μελέτη διαχείρισης αέριων ρύπων) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) των εξής δραστηριοτήτων:

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Βιομηχανία ή Βιοτεχνία πάσης φύσεως.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συνεργείου Αυτοκινήτων.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού - Πλυντηρίου αυτοκινήτων.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ξενοδοχείου.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας αποθήκευσης ή ανακύκλωσης επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων στερεών ή υγρών αποβλήτων.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κτηνοτροφικής Μονάδας.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκου Πάρκου και γενικότερα μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Επίσης η η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την πλήρη και γρήγορη διεκπεραίωση της κάθε μελέτης περιβάλλοντος και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

Επιστροφή