Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες περιβαλλοντικων επιπτωσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για πάσης φύσεως διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών καθώς και το απαιτούμενο ειδικό πτυχίο μελετητή για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία 27 του Ν 716/77) και δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών για οιονδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα.

Η κατηγορία που κατατάσσεται η κάθε βιομηχανία καθορίζει το αν για την εγκατάσταση και λειτουργία της απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Οι βιομηχανίες ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκούν κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσίας ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471)σε περιβαλλοντική κατηγορία.Οι κατηγορίες που κατατάσσονται είναι τρείς. Η κατηγορία Α1 ή κατηγορία Α2 και η κατηγορία Β . Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω υπάρχουν και βιομηχανίες που εξαιρούνται από όλα τις προαναφερόμενες κατηγορίες ( δεν κατατάσσονται δηλαδή σε καμία κατηγορία).B

Οι βιομηχανίες ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκούν κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσίας ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471)σε περιβαλλοντική κατηγορία.Οι κατηγορίες που κατατάσσονται είναι τρείς. Η κατηγορία Α1 ή κατηγορία Α2 και η κατηγορία Β . Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω υπάρχουν και βιομηχανίες που εξαιρούνται από όλα τις προαναφερόμενες κατηγορίες ( δεν κατατάσσονται δηλαδή σε καμία κατηγορία).

Για τις υπαγόμενες στις κατηγορίες Α1 και Α2 βιομηχανίες απαιτείται υποχρεωτικά για την εγκατάσταση και λειτουργία τους εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Για τις υπαγόμενες στην κατηγορία Β βιομηχανίες δεν απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αλλά αυτές υποβάλλονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) ανάλογα με ο είδος της εκάστοτε δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Αριθ. Φ.15/4187/266 ΦΕΚ(Β’ 1275)/11-4-2012. Η μελέτη σύνταξης των Π.Π.Δ υποβάλλεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.

Ειδικότερα βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την περιβαλλοντική μελέτη είναι :

  • Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτό μέτρων.
  • Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από την ρύπανση και τις οχλήσεις.• Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης των φυσικών πόρων.
  • Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
  • Η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.• Η προστασία της ατμόσφαιρας.
  • Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου.
  • Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.
  • Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.
  • Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων και έργων για την προστασία των φυσικών αποδεκτών.

Η πολύχρονη εμπειρία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στην υλοποίηση ενός αρκετά σημαντικού αριθμού Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Βιομηχανίες πάση φύσεως καθώς και η άριστη γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διαθέτει , της δίνει την δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της, πλήρεις και εμπεριστατωμένες τεχνικά και επιστημονικά Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που δύναται να διεκπεραιωθούν χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχεις πλήρη υποστήριξη κατά την φάση του σχεδιασμού ενός έργου, σε θέματα υποδομών, με βάση τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για πάσης φύσεως Βιομηχανίες από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως , που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.