Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

φωτοβολταικα net metering - εγκαταστασεις

Εγκαταστάσεις
Φωτοβολταϊκών Net Metering

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Net Metering

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι μια από τις πλέον εξειδικευμένες και αξιόπιστες Τεχνικές Εταιρείες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων NetMetering - Φωτοβολταϊκά σε στέγες, στο δώμα η σε περιβάλλοντα χώρο κτηρίων κάθε είδους ( σς κατοικία, επαγγελματικό κτήριο, ξενοδοχείο, βιομηχανία, αποθήκη) δραστηριοποιούμενη στον τομέα αυτόν από το 2010 προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση) .

Ο τομέας της υλοποίησης έργων και εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Net Metering αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων αποτελούμενο από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων Μηχανικούς ( μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς κ.λπ.) καθώς και οργανωμένο τμήμα κατασκευών που απαρτίζεται από έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγους, συνεργεία οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως , κατασκευαστές μεταλλικών κατασκευών κ.λ.π.) τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών έργων καθώς και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, επένδυσε στο πρόσφατο παρελθόν τόσο στην εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμών για φωτοβολταϊκά συστήματα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά πάνελ, βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, inverters, συστήματα τηλεμετρίας, ηλεκτρικοί πίνακες, αλεξικέραυνα, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π).

Κύριος στόχος της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι, αξιοποιώντας την εξειδίκευση, την υλικοτεχνική της υποδομή καθώς και την πείρα δεκαετιών ενασχόλησης στα ηλεκτρομηχανολογικά και ενεργειακά έργα, να προσφέρει σε αυτούς που θα συνεργαστούν μαζί της υψηλής ποιότητας, εγγυημένης απόδοσης και μακροχρόνιας απροβλημάτιστης λειτουργίας φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Για την επίτευξη του στόχου της ΑΝΑΔΡΑΣΗ βασίζεται :

 • Στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από μηχανικούς καθώς και τεχνικούς με πλούσια μελετητική και κατασκευαστική στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
 • Στην συνεργασία της με τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταικά πάνελ, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας συναγερμού και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π)
 • Στην δυνατότητα της για πλήρη και αυτοδύναμη διεκπεραίωση όλων των φάσεων της εγκατάστασης οιανδήποτε φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς άλλους ενδιάμεσους, από την φάση της προμελέτης, της χρηματοδότησης, της άδειας και της κατασκευαστικής μελέτης μέχρι το στάδιο της κατασκευής.

Η εγκατάσταση Φωτοβολταικών Συστημάτων Net Metering εφαρμόζεται κατά βάση σε κτήρια (σπίτια, επαγελματικά κτήρια πάσης φύσεως, ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτήρια, αποθήκες χονδρικής και logistics κ.λπ.) .

Το Net Metering είναι μια μέθοδος ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ της ενέργειας που παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει εγκατασταθεί σε κάποιο κτήριο κατοικίας ή επιχείρησης και της ενέργειας που καταναλίσκεται από τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κτηρίου.

Επισημαίνεται ότι η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ίδια με την εγχεόμενη στο δημόσιο δίκτυο, καθώς ένα μέρος από αυτήν καταναλίσκεται κατά την ώρα που παράγεται από τις εγκαταστάσεις του κτηρίου. Εγχεόμενη είναι η ποσότητα που περισσεύει και η οποία εκχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει η ΔΕΗ, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του έτους. Η ενέργεια που οφείλει ο καταναλωτής να πληρώσει στη ΔΕΗ είναι η διαφορά μεταξύ της καταναλισκόμενης ενέργειας και της εκχεόμενης στο δίκτο. Αν αυτή η διαφορά είναι μηδενική τότε ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτα για την ενέργεια. Αν τώρα η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή η εκχεόμενη στο δίκτυο ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του κτηρίου αυτή δεν χάνεται αλλά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εγχεόμενη ενέργεια. Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Όπως φαίνεται από τα προαναφερόμενα η μέθοδος του Net Metering είναι μια καθαρή διαδικασία που διασφαλίζει ακόμα και τον πλήρη μηδενισμό του ενεργειακού κόστους χωρίς καθόλου ρίσκα όπως αυτά του παλαιού συστήματος της επιδοτούμενης ταρίφας. Η εγκατάσταση ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοπαραγωγή και ενεργειακό συμψηφισμό μέσω του συστήματος Net Metering συμφέρει ξεκάθαρα όλες τις επιχειρήσεις καθώς και τα σπίτια που έχουν υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η απόσβεση του μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα σημαντικό μόνιμο όφελος.

Η θεσμοθέτηση του συστήματος Net Metering έγινε για πρώτη φορά στην χώρα μας με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013) και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος Net - Metering οριστικοποιήθηκαν με την Υ.Α ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30-12-2014 .

Βασικοί όροι προϋποθέσεις για την ένταξη στο σύστημα Net - Metering

Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας ως εξής:

 • Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
 • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά και μόνο με έναν μετρητή κατανάλωσης.
 • Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
 • Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης(εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp.
 • Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ισχύς των συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν ανέρχεται μέχρι 10kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp., ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10kWp ή των 20 kWp).Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στα μη Διασυνδεδεμένα νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα Νησιά.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ως Τεχνική και Εμπορική Εταιρία με μακροχρόνια δραστηριότητα και υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Έργων από το 1986 καθώς και διαθέτοντας μια πλήρως οργανωμένη και εξειδικευμένη στον τομέα των φωτοβολταικών συστημάτων ομάδα από έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη κάθε επένδυσης που αφορά την εγκατάσταση για φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής - net metering είτε αυτά αφορούν οικιακούς καταναλωτές (οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε σπίτια) είτε επιχειρήσεις πάσης φύσεως ( βιομηχανία, βιοτεχνία, ξενοδοχείο, εμπορική επιχείρηση, μονάδα πρωτογενούς παραγωγής, κατάστημα κ.λ.π), παρέχοντας στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων που περιλαμβάνει:

 • Την εκπόνηση της προμελέτης -μελέτης ενεργειακής απόδοσης-οικονομοτεχνικής μελέτης.
 • Την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης.
 • Την σύνταξη της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης βάσει της οποίας θα κατασκευασθεί το έργο.
 • Την πλήρη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Την κατασκευή των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Τις πλήρεις διαδικασίες για την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης, συμψηφισμού και ενεργοποίησης.
 • Την θέση σε λειτουργία της μονάδας .
 • Την συντήρηση.

Φωτοβολταϊκά Net Metering - Γιατί με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ ;

Η συνεργασία με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής μπορεί να διασφαλίσει:

 • Αξιόπιστη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή του έργου εις τρόπο ώστε η εγκατάσταση να έχει την μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης και την αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και βλαβών .
 • Ποιοτικό και αξιόπιστο εξοπλισμό ο οποίος επιλέγεται με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό που ζητούν οι πελάτες μας ‘’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES
 • Ταχύτητα και αξιοπιστία στην διεκπεραίωση της οιανδήποτε γραφειοκρατικής διαδικασίας καθώς και της κατασκευής, που βασίζονται στην καθετοποιημένη οργάνωση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ η οποία διαθέτει αποκλειστικά την δυνατότητα πλήρους τεχνικής υποστήριξης μέσω των τμημάτων μελετών , κατασκευής και εμπορικού .
 • Πλήρη Τεχνική Υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα (service, βλάβες, οδηγίες, πληροφορίες) .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση της πλήρους κατασκευής και παράδοσης με το κλειδί στο χέρι οιασδήποτε εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος Net - Metering βρίσκεται:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι επιχειρήσεις παντός είδους (βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, παροχής υπηρεσιών , ξενοδοχεία κ.λπ.) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και ιδιώτες που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ την μελέτη και την κατασκευή των φωτοβολταϊκών τους συστημάτων και εμείς από την πλευρά μας ανταποδώσαμε την εμπιστοσύνη τους προσφέροντας αξιόπιστα έργα που διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα και ποιότητα, την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και την μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία τους.

Χρήσιμες Πληροφορίες