Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Φωτοβολταϊκά Αυτοπαραγωγής - Net Metering

φωτοβολταικα net metering

Υπάρχει τρόπος πλέον να ελαχιστοποιηθεί ή ακόμα και να μηδενιστεί το κόστος της ενέργειας σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

 

Σπίτια και επιχειρήσεις παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταικού συστήματος την οποία και καταναλώνουν όποτε την έχουν ανάγκη μέσα στον χρόνο, χρησιμοποιώντας το δίκτυο της ΔΕΗ σαν μια μεγάλη μπαταρία για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Αυτό ονομάζεται Net Metering και αποτελεί πλέον το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τα φωτοβολταικά συστήματα στην χώρα μας, θέτοντας την περεταίρω ανάπτυξη τους σε μια υγιή και καθαρή βάση σε σχέση τα συστήματα της επιδοτούμενης ταρίφας που εφαρμόσθηκαν κατά το παρελθόν και τα οποία προκάλεσαν σύγχυση και τέθηκαν υπό αμφισβήτηση από τους καταναλωτές.

 

Η βασική φιλοσοφία της εφαρμογής του συστήματος Net Metering είναι η δυνατότητα που δίνεται σε επιχειρήσεις και νοικοκοιριά να μειώσουν δραστικά ή ακόμα και να μηδενίσουν πλήρως το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας πλήρως τις ενεργειακές τους ανάγκες με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταικού συστήματος το οποίο χρησιμοποιεί ως αποθήκη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει το δημόσιο δίκτυο ηλεκρικής ενέργειας.

 

Τι ακριβώς λοιπόν είναι το net metering ;

 

Το net metering είναι μια μέθοδος ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ της ενέργειας που πάραγει ένα φωτοβολταικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί σε κάποιο κτήριο κατοικίας ή επιχείρησης και της ενέργειας που καταναλίσκεται από τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κτηρίου.

 

Για την εφαρμογή του συστήματος net metering χρησιμοποιούνται δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ένας αμφίδρομης ένδειξης που ανήκει στην ΔΕΗ και μέσω του οποίου γίνεται η καταγραφή τόσο της ποσότητας της ενέργειας που καταναλίσκεται στην εγκατάσταση όσο και της ενέργειας που εκχέεται στο δίκτυο από το φωτοβολταϊκό σύστημα και ένας μετρητής της παραγόμενης από το φωτοβολταικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, που ανήκει στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταικού συστήματος αλλά ελέγχεται και σφραγίζεται από την ΔΕΗ.

 

Επισημαίνεται ότι η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ίδια με την εγχεόμενη στο δημόσιο δίκτυο, καθώς ένα μέρος από αυτήν καταναλίσκεται κατά την ώρα που παράγεται από τις εγκαταστάσεις του κτηρίου. Εγχεόμενη είναι η ποσότητα που περισσεύει και η οποία εκχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

 

net metering

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει η ΔΕΗ, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του έτους. Η ενέργεια που οφείλει ο καταναλωτής να πληρώσει στη ΔΕΗ είναι η διαφορά μεταξύ της καταναλισκόμενης ενέργειας και της εκχεόμενης στο δίκτο. Αν αυτή η διαφορά είναι μηδενική τότε ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτα για την ενέργεια. Αν τώρα η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή η εκχεόμενη στο δίκτυο ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του κτηρίου αυτή δεν χάνεται αλλά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εγχεόμενη ενέργεια. Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

 

Όπως φαίνεται από τα προαναφερόμενα η μέθοδος του Net Metering είναι μια καθάρη διαδικασία που διασφαλίζει ακόμα και τον πλήρη μηδενισμό του ενεργειακού κόστους χωρίς καθόλου ρίσκα όπως αυτά του παλαιού συστήματος της επιδοτούμενης ταρίφας. Η εγκατάσταση ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταικού συστήματος για αυτοπαραγωγή και ενεργειακό συμψηφισμό μέσω του συστήματος Net Metering συμφέρει ξεκάθαρα όλες τις επιχειρήσεις καθώς και τα σπίτια που έχουν υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η αποσβεσή του μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα σημαντικό μόνιμο όφελος.

 

Η θεσμοθέτηση του συστήματος Net Metering έγινε για πρώτη φορά στην χώρα μας με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013) και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος Net - Metering οριστικοποιήθηκαν με την Υ.Α ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30-12-2014 .

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ NET METERING

 

Βασικοί όροι προϋποθέσεις για την ένταξη στο σύστημα Net - Metering

Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας ώς εξής:

 • Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
 • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά και μόνο με έναν μετρητή κατανάλωσης..
 • Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
 • Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης(εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp
 • Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ισχύς των συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν ανέρχεται μέχρι 10kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp., ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10kWp ή των 20 kWp).Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στα μη Διασυνδεδεμένα νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα Νησιά.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ως Τεχνική και Εμπορική Εταιρία με μακροχρόνια δραστηριότητα και υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Έργων από το 1985 καθώς και διαθέτοντας μια πλήρως οργανωμένη και εξειδικευμένη στον τομέα των φωτοβολταικών συστημάτων ομάδα από έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη κάθε επένδυσης που αφορά την εγκατάσταση για φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής - net metering είτε αυτά αφορούν οικιακούς καταναλωτές (οικιακά φωτοβολταικά συστήματα) είτε επιχειρήσεις πάσης φύσεως ( βιομηχανία, βιοτεχνία, ξενοδοχείο, εμπορική επιχείρηση, μονάδα πρωτογενούς παραγωγής, κατάστημα κ.λ.π), παρέχοντας στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων που περιλαμβάνει: .

 • Tην εκπόνηση της προμελέτης -μελέτης ενεργειακής απόδοσης-οικονομοτεχνικής μελέτης.
 • Την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης.
 • Την σύνταξη της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης βάσει της οποίας θα κατασκευασθεί το έργο.
 • Την πλήρη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Την κατασκευή των εγκαταστάσεων του φωτοβολταικού συστήματος.
 • Τις πλήρεις διαδικασίες για την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης, συμψηφισμού και ενεργοποίησης.
 • Την θέση σε λειτουργία της μονάδας .
 • Την συντήρηση.

Φωτοβολταικά Net Metering - Γιατί με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ

 

Η συνεργασία με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής μπορεί να διασφαλίσει:

 • Αξιόπιστη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή του έργου εις τρόπο ώστε η εγκατάσταση να έχει τήν μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης και την αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και βλαβών .
 • Ποιοτικό και αξιόπιστο εξοπλισμό ο οποίος επιλέγεται με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό που ζητούν οι πελάτες μας ‘’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES
 • Ταχύτητα και αξιοπιστία στην διεκπεραίωση της οιανδήποτε γραφειοκρατικής διαδικασίας καθώς και της κατασκευής, που βασίζονται στην καθετοποιημένη οργάνωση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ η οποία διαθέτει αποκλειστικά την δυνατότητα πλήρους τεχικής υποστήριξης μέσω των τμημάτων μελετών , κατασκευής και εμπορικού .
 • Πλήρη Τεχνική Υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα (service, βλάβες, οδηγίες, πληροφορίες) 24 ώρες το 24ωρο και τις 7 ημέρες της εβδομάδας..

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής.

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών( Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Σε όμορες με τον νομό Αττικής ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές ( Κυκλάδες : Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Μήλος, Ίος, Άνδρος, Σύρος, Σίφνος, Σέριφος, Τζιά, Κύθνος κ.λ.π - Πελοπόνησος : Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Ναύπλιο, Άργος, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα κ.λ.π - Εύβοια : Χαλκίδα, Ερέτρια, Κάρυστος, Μαρμάρι, Στύρα κ.λ.π - Βοιωτία - Φθιώτιδα, Φωκίδα - Ευρυτανία - Σποράδες : Σκιάθος, Σκόπελος, Αλλόνησος - Σκύρος.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις μπορεί να ενταχθεί σε επιχειρηματικά προγράμματα του ΕΣΠΑ προσδίδοντας πολύ υψηλή βαθμολογία στην εκάστοτε πρόταση χρηματοδότησης.

 

φωτοβολταικα συστηματα φωτοβολταικα αυτοπαραγωγής
φωτοβολταικες εγκαταστασεις ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εγκατασταση φωτοβολταικων αυτοπαραγωγης

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προσφορά επικοινωνήσε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 και 6936020152 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με την ζήτηση σας

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ NET METERING...

Ποια είναι η διαδικασία σύνδεσης ενός φωτοβολταικού συστήματος με το σύστημα Net Metering

Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος από αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) η διαδικασία έχει ώς εξής:

 • Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ). Με την αίτηση υποβάλλονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη ενεργό παροχή χαμηλής τάσης στό όνομα του, να έχει τη νόμιμη χρήση του ακινήτου της εγκατάστασης κατανάλωσης και του χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταικού συστήματος και να έχει επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει μετά την εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης.
 • Κατόπιν Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης. Η προσφορά αυτή ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Ειδικότερα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Προσφορά Σύνδεσης θα χορηγείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος στο συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα.
 • Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή. Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικό πρόσωπο.
 • Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή. Η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του συμβατικού κόστους. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης μέσα σε (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου εκτός απο την εγκατάσταση των μετρητών.
 • Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπεί τον μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός.
 • Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
 • Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης .
 • Ενεργοποίηση της σύνδεσης. Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 Kw συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, μέσω μονοφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ μέχρι 5 Kw και τριφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ άνω των 5 Kw. Κατά συνέπεια όσα κτήρια διαθέτουν μονοφασική παροχή μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταικά συστήματα μέγιστης ισχύος 5 Kw. Για να εγκαταστήσουν σύστημα μεγαλύτερης ισχύος θα πρέπει να αλλάξουν την παροχή από την οποία τροφοδοτούνται από το δίκτυο απο μονοφασική σε τριφασική. Η σύνδεση εγκαταστάσεων ισχύος μεγαλύτερης από 100 Kw γίνεται υποχρεωτικά στο δίκτυο της μέσης τάσης και απαιτείται η ταυτόχρονη εγκατάσταση μετασχηματιστή (υποσταθμού Μ.Τ)

Πόσο κοστίζει η σύνδεση του ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής με το Δίκτυο ΧΤ;

Για ισχύ ΦΒ συστήματος μέχρι 55 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 300 €, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης, άλλως η σύνδεση θα κοστίζει 370 €, προκειμένου για μονοφασικές παροχές ή 390 € προκειμένου για τριφασικές παροχές. Για ισχύ ΦΒ συστήματος άνω των 55 kWp και μέχρι 100 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 450 €. Στα ανωτέρω κόστη περιλαμβάνεται και το κόστος ελέγχου του μετρητή παραγωγής καθώς και των μετασχηματιστών έντασης, όπου απαιτούνται. Τα κόστη αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση.

Ποιά η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού του Φ/Β συστήματος αυτοπαραγωγής;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του Φ/Β συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

Επίσης νέα σύμβαση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα συνάπτεται σε περίπτωση μεταβολής του συμβεβλημένου χρήστη της εγκατάστασης κατανάλωσης. Το αυτό ισχύει στην περίπτωση μετάβασης λειτουργούντος ΦΒ συστήματος που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β’ 1079/2009) στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ΦΒ συστήματος με αναφορά/αντιστοίχιση σε περισσότερους μετρητές κατανάλωσης;

Όχι, κάθε Φ/Β σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με έναν αριθμό παροχής.

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο;

Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί τα Φ/Β συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις κατανάλωσης, δηλαδή σε διαφορετικούς αριθμούς παροχής και μετρητές κατανάλωσης.

Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα αυτοπαραγωγής;

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου.

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου, ο ψιλός κύριος μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος μόνο με τη συναίνεση του επικαρπωτή. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ο κύριος επ΄ονόματι του οποίου είναι η παροχή μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος αλλά με την έγγραφη συμφωνία των συγκυρίων του.

Απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων αυτοπαραγωγής ;

Σύμφωνα με τις κείμενες διατατάξεις ισχύουν τα κάτωθι σε ότι αφορά την απαίτηση έκδοσης οικοδομικής αδείας για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων αυτοπαραγωγής

 • Για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια και για ισχύ μέχρι των 100Kw δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό, και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο, για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις κάποιων κτηρίων που απαιτείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο γνωστοποίησης εργασιών.
 • Για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια και για ισχύ άνω των 100Kw απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • Για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού περί φύτευσης οικοπέδων (δεν μπορεί να τοποθετηθούν σε περιοχές του ακαλύπου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια αποτελούν περιοχές υποχρεωτικής φύτευσης).

Ποιος ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος και να μεριμνήσουν για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών, εγκρίσεων ή άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων, τις οποίες και θα φυλάσσουν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προ της ενεργοποίησης του Φ/Β συστήματος θα παραλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1996 από τον αυτοπαραγωγό καθώς και από τον υπεύθυνο μηχανικό του, με τις οποίες θα βεβαιώνουν και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη της τήρησης όλων των σχετικών διατάξεων, χωρίς να απαιτεί την προσκόμιση και υποβολή των σχετικών πρωτογενών εγγράφων και στοιχείων.

 

Επιστροφή