Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες κενακ

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης
ΚΕΝΑΚ

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης - ΚΕΝΑΚ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί Ενεργειακές Μελέτες ΚΕΝΑΚ (ΜΕΑ – Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης) για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, ξενοδοχεία, καταστήματα , κτήρια γραφείων, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είναι μια ενεργειακή μελέτη που εκπονείται υποχρεωτικά στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια και αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης που ίσχυε παλαιά από το έτος 1978 έως και το έτος 2010.

Η Ενεργειακή Μελέτη ΚΕΝΑΚ εκπονείται μέσω πιστοποιημένων λογισμικών που έχουν ως υπολογιστικό πυρήνα το εγκεκριμένο λογισμικό ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα τα οποία όμως περιλαμβάνονται στην ίδια μελέτη και εκπονούνται πάντα μέσω του ίδιου λογισμικού.

  • Είναι η κτιριακή μελέτη ΚΕΝΑΚ η οποία έχει σχέση με την ενεργειακή ανάλυση και την θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους του εκάστοτε κτηρίου και
  • Η μηχανολογική μελέτη ΚΕΝΑΚ που έχει σχέση με την ενεργειακή ανάλυση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του εκάστοτε κτηρίου .

Ο ΚΕΝΑΚ καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και αφορούν, τόσο το σύνολο του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας όσο και στα επί μέρους στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για κτίρια ή κτιριακές μονάδες ορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα, όπως υπολογίζονται με ένα συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο.

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά στοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά συστήματα, που επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.

Κατά τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων, δύναται να γίνει διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων και μεταξύ διαφόρων κατηγοριών χρήσης κτιρίων.Στις εν λόγω απαιτήσεις συνεκτιμώνται οι γενικές απαιτήσεις κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου για την αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιδράσεων, όπως ο ανεπαρκής αερισμός, καθώς επίσης και οι τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται στις εξής κατηγορίες κτιρίων:

  • Μνημεία
  • Κτήρια προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.
  • Κτήρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας.
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια
  • Προσωρινής χρήσης κτίρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
  • Αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων
  • Μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) για τα οποία ισχύουν μόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις πουαφορούν σε δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους

Κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας δόμησης νέων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, εκπονείται και υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μελέτη η οποία συνοδεύει τη ΜΕΑ (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης) και περιλαμβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα της εγκατάστασης, τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήματος παροχής ενέργειας, όπως αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλίες θερμότητας που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης, που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/742/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει.

Στα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που ανακαινίζονται ριζικά, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης οι οποίες καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ. Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται για το σύνολο του ανακαινιζόμενου κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, καθώς και για τα ανακαινιζόμενα δομικά στοιχεία του κελύφους και των τεχνικών συστημάτων.Επίσης η μελέτη σκοπιμότητας εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που ανακαινίζονται ριζικά.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης ΜΕΑ – ΚΕΝΑΚ είτε στο σύνολο της (Κτιριακή και Μηχανολογική), είτε μόνο την Μηχανολογική ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Η εκπόνηση των Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης ΜΕΑ – ΚΕΝΑΚ από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού ( 4M ΚΕΝΑΚ). Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M GCAD και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης ΜΕΑ – ΚΕΝΑΚ για πάσης και μεγέθους κτήρια και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, ξενοδοχεία, καταστήματα , κτήρια γραφείων, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π) .

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .

Χρήσιμες Πληροφορίες