Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

επιβλεψη λειτουργιας βιομηχανιων

Επίβλεψη Λειτουργίας Βιομηχανιών

Υπηρεσίες Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Επίβλεψη Λειτουργίας Βιομηχανιών - Υπηρεσίες Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Β.Δ 16-3-50, Β.Δ 24-11-53, Π.Δ 902/75, Υ.Α 483/35/Φ.15 / ΦΕΚ 158 Β’/2012 περί καθορισμού τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση η επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανίες που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό που η συνολική κινητήρια ισχύς του υπερβαίνει τα 59 Kw (80 Hp) είναι υποχρεωτική.

Οι υπηρεσίες επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες παρέχεται από Μηχανικό ειδικότητας Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που κατέχει την σχετική άδεια σύμφωνα με τον νόμο.Ο Μηχανικός αυτός δύναται να είναι είτε μόνιμος υπάλληλος της επιχείρησης είτε εξωτερικός συνεργάτης Μηχανικός.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει Επίβλεψη Λειτουργίας και Συντήρησης Βιομηχανίας ως εξωτερικός συνεργάτης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , με πάγια μηνιαία αντιμισθία . Οι υπηρεσίες αυτές της ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρονται μόνο σε βιομηχανίες και εργοστάσια πάσης φύσεως τα οποία βρίσκονται σε γεωγραφικές βιομηχανικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής (Κορωπί , Παιανία, Καλύβια, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Λαύριο Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μαγούλα).

Οι αρμοδιότητες του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανιών όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσίας έχουν ως εξής :

 • Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εκτέλεση της εγκατάστασης σύμφωνα προς την χορηγηθείσα σχετική άδεια τους εν ισχύ εκάστοτε κανονισμούς και τα δεδομένα της επιστήμης και της πείρας.
 • Θέτει σε λειτουργία τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μόνον κατόπιν τήρησης όλων των κειμένων διατάξεων και προβλεπόμενων προϋποθέσεων και όρων των απαιτουμένων αφενός για την επίτευξη του καλύτερου και οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης και αφετέρου για την αποτροπή κάθε κινδύνου ή ενόχλησης του εργαζόμενου προσωπικού ή παντός τρίτου.
 • Προβαίνει σε τακτική επιθεώρηση της εγκατάστασης από απόψεως ασφαλείας και εκμεταλλεύσεως υποδεικνύοντας εγγράφως και υπευθύνως τα κατά την κρίση του επιβαλλόμενα μέτρα, αφενός μεν για την ασφαλή λειτουργία αυτής προς αποτροπή κατά το δυνατόν κάθε κινδύνου ή ενοχλήσεως του εργαζόμενου προσωπικού ή παντός τρίτου, αφετέρου δε για την επίτευξη του καλύτερου και οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • Τηρεί, ενημερώνει και σφραγίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα βιβλίο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας όπου αναγράφονται όλες οι συντηρήσεις του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είτε αυτές γίνονται από τεχνικούς υπαλλήλους της επιχείρησης είτε από εξωτερικά συνεργεία και τεχνίτες καθώς και κάθε οδηγία μέτρο ή παρατήρηση του αρμόδιου Μηχανικού.
 • Σε περίπτωση που οι οδηγίες ,τα μέτρα και οι παρατηρήσεις του Επιβλέποντος Μηχανικού δεν λαμβάνονται υπόψη εκ μέρους της διευθύνσεως της επιχείρησης αυτός δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε ατύχημα ή ζημία στις εγκαταστάσεις, στους εργαζόμενους και έναντι παντός τρίτου.

Οι αρμοδιότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων δεν έχουν καμία σχέση με τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας ο οποίος μπορεί να είναι είτε άλλος Μηχανικός είτε οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας να παρέχονται από το ίδιο τον Μηχανικό επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης αλλά με ξεχωριστή ανάθεση, συμφωνητικό καθώς και αμοιβή.

Η επιλογή της ΑΝΑΔΡΑΣΗ μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε όλο το φάσμα των Ηλεκτρομηχανολογικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εφαρμογών για την προσφορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανίας αποτελεί για την κάθε βιομηχανική επιχείρηση μια σημαντικά επωφελή επιλογή καθώς διασφαλίζει :

 • Την δυνατότητα ουσιαστικής και όχι απλά γραφειοκρατικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων με σημαντικό τεχνικό και οικονομικό όφελος για την εκάστοτε επιχείρηση.
 • Δωρεάν τακτικό έλεγχο της άδειας λειτουργίας και του πιστοποιητικού πυρασφάλειας και έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της επιχείρησης για τις απαιτούμενες ενέργειες για έκδοση ή ανανέωση των αδειών σε περιπτώσεις μηχανολογικού και κτηριακού εκσυγχρονισμού, μεταβολών, τροποποιήσεων εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή παραβάσεις με σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις (πρόστιμα, ανάκληση αδειών κ.λ.π).
 • Δωρεάν ετήσιο έλεγχο των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας της βιομηχανίας και θεώρηση του βιβλίου πυρασφάλειας.
 • Έκπτωση 30 % για την έκδοση οιαδήποτε άδειας μηχανολογικού ή κτηριακού εκσυγχρονισμού καθώς και νέας μελέτης και πιστοποιητικού πυρασφάλειας εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο .
 • Έκπτωση 30 % για τον πρώτο επανέλεγχο και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) για της ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας σε περιπτώσεις που της ανατεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και έκπτωση 50% για κάθε επόμενο επανέλεγχο εφόσον δεν απαιτείται ενημέρωση των ηλεκτρολογικών σχεδίων.
 • Έκπτωση 15% στις υπηρεσίες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που δύναται να παρέχει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ και σε περιπτώσεις που της ανατεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Έκπτωση 30% σε οιανδήποτε υπηρεσία Μελέτης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης που δύναται να παρέχει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ και σε περιπτώσεις που της ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία.
 • Έκπτωση 15% σε οιανδήποτε υπηρεσία κατασκευής η ανακαίνισης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης που δύναται να παρέχει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ και σε περιπτώσεις που της ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία.
 • Έκπτωση 30% επί του επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής της εκάστοτε αντιπροσωπείας σε περίπτωση προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ
 • Δωρεάν ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με τις ενέργειες και τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν πυρκαγιάς καθώς και τον τρόπο χρήσης των πυροσβεστικών μέσων,
 • Έκπτωση 30% στις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας καθώς και Τεχνικού Ενεργειακού Συμβούλου που δύναται να παρέχει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ και σε περιπτώσεις που της ανατεθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.