Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες ινστιτουτων αισθητικης

Άδειες Ινστιτούτων Αισθητικής

Άδειες Ινστιτούτων Αισθητικής

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα που αφορά τις άδειες Ινστιτούτων Αισθητικής καθώς και ένα πλήρως οργανωμένο τεχνικό γραφείο μελετών, στελεχωμένο από έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ), αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια ίδρυσης και την άδεια λειτουργίας – Ινστιτούτου Αισθητικής (δικαιολογητικά, μελέτες και σχεδία, κατόψεις, τεχνικές εκθέσεις, διαγράμματα ροής, τοπογραφικά, μελέτη πυρασφάλειας, μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης εφόσον απαιτείται κ.λ.π ) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθεί η άδεια και λειτουργίας του.

Τα Ινστιτούτα Αισθητικής είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρέχουν κάθε είδους εργασία περιποίησης και αισθητικής προσώπου και σώματος .

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Αισθητικής εκδίδεται από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας που υπάγεται το κατάστημα ανάλογα με την γεωγραφική του θέση.

 • Διαδικασία για την άδεια λειτουργίας Ινστιτούτου Αισθητικής
  • Αν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση

   • Αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής.
   • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου.
   • Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από αρχιτέκτονα ή διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., ο οποίος θα βεβαιώνει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης και δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η συγκεκριμένη χρήση για τον προβλεπόμενο χώρο.
   • Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση.
   • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
   • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο)• Αντίγραφο Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος .
   • Πιστοποιητικό Υγείας.
   • Κατάσταση των μηχανημάτων του Εργαστηρίου εις διπλούν με τα χαρακτηριστικά τους.
   • Πιστοποιητικά CE για κάθε μηχάνημα (ή βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα μηχανήματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας, δεν υπερβαίνουν την υπό του νόμου καθορισθείσα τάση και διαθέτουν πιστοποιητικό CE.
   • Παράβολο ΔΟΥ 38 €

   Αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο – Εταιρεία υποβάλλονται επιπλέον :

   • Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.
   • Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και για τις ΑΕ (Για την έκδοση αυτού απαιτείται Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας), Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό) καθώς και Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των 10€)
   • Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
   • Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ
   • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του κτηρίου για την ίδρυση Ινστιτούτου Αισθητικής έχουν ως κάτωθι περιληπτικά :

Το εργαστήριο αισθητικής πρέπει να αποτελείται από τους εξής χώρους:
• Αναμονής
• Παροχής των υπηρεσιών
• Καθαρισμού και αποστειρώσεως εργαλείων
• Αποδυτήρια με ντουλάπια
• Λουτρό και τουαλέτα

Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.λ.π.)

Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Αναλυτικά οι απαιτήσεις του κτηρίου για την ίδρυση Ινστιτούτου Αισθητικής αναφέρονται στο ΦΕΚ 426/70 – Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών της εφαρμογής του υπ αριθμού 361/1969 Ν.Δ

Η ίδρυση και η λειτουργία Ινστιτούτου Αισθητικής διέπεται από ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους κανόνες υγιεινής, τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων του καθώς και ζητήματα πολεοδομικής υφής. Για του λόγους αυτούς απαιτείται πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες της μίσθωσης ενός καταστήματος καθώς και της έκδοσης της άδειας να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του κτηρίου που προορίζεται να γίνει Ινστιτούτο Αισθητικής.

Τα Ινστιτούτα Αισθητικής επιτρέπεται να ιδρυθούν σε περιοχές όπου σαφώς προβλέπεται από τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια η χρήση Καταστήματος (Κατηγορία Η ) σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό.

Τα Ινστιτούτα Αισθητικής μπορούν να εγκατασταθούν σε κτήρια που στην οικοδομική τους άδεια είναι χαρακτηρισμένα ως καταστήματα.

Σε ότι αφορά τα Ινστιτούτα Αισθητικής απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία και προσοχή στον σχεδιασμό, την διαρρύθμιση και τις τεχνικές προδιαγραφές των χώρων τους καθώς θα πρέπει εκτός από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας ΦΕΚ 426/70 – Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών της εφαρμογής του υπ αριθμού 361/1969 Ν.Δ

Η έγκυρη, σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση των αδειών εξαρτάται από τον αρμόδιο Μηχανικό που θα εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, θα διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες άλλες τυχόν άδειες και εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για το λόγο αυτό η εμπειρία, η βαθιά γνώση του αντικειμένου , η οργάνωση, η αξιοπιστία και η δυνατότητα προσφοράς και υλοποίησης όλων των μελετών και εγκρίσεων παίζει πρωταρχικό ρόλο για την έγκυρη , σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση της άδειας λειτουργίας του εκάστοτε Ινστιτούτου Αισθητικής .

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες δύναται να περεχεί η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όλους τους πελάτες της, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των αδειοδοτήσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , βαθιά γνώση του αντικείμενου, οργάνωση καθώς και αξιοπιστία που έχει χτιστεί πάνω στο αξιακό σύστημα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ το οποίο εστιάζει :

 • Στην κατανόηση και τον σεβασμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη
 • Στην αναλυτική και ειλικρινή ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα.
 • Στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση την εμπειρία και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
 • Σε ένα ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και χρεώσεις.
 • Στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ καλύπτει όλο το φάσμα του απαιτούμενου σχεδιασμού και μελετών για την έκδοση άδειας Ινστιτούτου Αισθητικής.

Εκτός αυτού η ΑΝΑΔΡΑΣΗ μπορεί επίσης να προσφέρει και τις παρακάτω υπηρεσίες :
 • Μελέτη Πυρασφάλειας.
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη σχεδιασμού διαρρύθμισης και διακόσμησης του καταστήματος (κατόψεις, τομές, τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια.
 • Κατασκευαστική Μελέτη ( σχέδια , υπολογισμοί, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου, του εξοπλισμού και των υλικών) των δομικών στοιχείων καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ( εξαερισμός, κλιματισμός, θέρμανση, ηλεκτρολογικά, εγκαταστάσεις υγραερίου, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υδραυλικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικός φωτισμός, συστήματα ασφαλείας και συναγερμού).
 • Κατασκευή συνολικά του καταστήματος ( δομικές κατασκευές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) ή μόνο των ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων ( πυρασφάλεια , εξαερισμός, κλιματισμός, θέρμανση, ηλεκτρολογικά, εγκαταστάσεις υγραερίου. εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υδραυλικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικός φωτισμός, συστήματα ασφαλείας και συναγερμού) καθώς και προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού( συστήματα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, συστήματα και εξοπλισμός εξαερισμού, κλιματιστικά μηχανήματα, εξοπλισμό θέρμανσης , εξοπλισμό εγκαταστάσεων υγραερίου και φυσικού αερίου, επαγγελματικά φωτιστικά σώματα κ.λ.π)

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ καλύπτει όλο το φάσμα του απαιτούμενου σχεδιασμού και μελετών για την έκδοση άδειας Ινστιτούτου Αισθητικής.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως επαγγελματίες που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες