Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες επαγγελματικων εργαστηριων

Άδειες Επαγγελματικών Εργαστηρίων

Άδειες Επαγγελματικών Εργαστηρίων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 35 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μηχανολογικές μελέτες για άδειες ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας Επαγγελματικών Εργαστηρίων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την γνωστοποίηση (άδεια) εγκατάστασης και την γνωστοποίηση (άδεια) έναρξης λειτουργίας οιανδήποτε τύπου Επαγγελματικού Εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις άδειες Επαγγελματικών Εργαστηρίων πάσης φύσεως η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, την σύνταξη των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ,την μελέτη πυρασφάλειας είτε απαιτείται Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας είτε όχι, την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (χρήση γης κ.λ.π) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Ανάπτυξης , Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κ.λ.π), τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια για την υγειονομική καταλληλότητα σε περιπτώσεις Επαγγελματικών Εργαστηρίων τροφίμων είτε απαιτείται έγκριση υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας είτε όχι, τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια για την έγκριση δραστηριότητας μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας, κρεατοσκευάσματα, γάλα, παγωτά, σφολειατοειδή, τυρί, αλλαντικά κ.λ.π) από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής, την μελέτη υγραερίου ή φυσικού αερίου και ατμού εφόσον το Επαγγελματικό Εργαστήριο διαθέτει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Για την ίδρυση οιασδήποτε νέου Επαγγελματικού Εργαστηρίου καθώς και την επέκταση, την μετεγκατάσταση, τον μηχανολογικό ή κτιριακό εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση ή την τροποποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας υφιστάμενων Επαγγελματικών Εργαστηρίων απαιτείται έκδοση άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης και εν συνεχεία άδειας (γνωστοποίηση) λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας.

Ως Επαγγελματικό Εργαστήριο χαρακτηρίζεται κάθε τεχνικοοικονομική μονάδα παραγωγής η μεταποίησης προϊόντων η οποία διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 kW ή η θερμική τα 70 Kw (μη περιλαμβανομένης της ισχύος για τον εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και της ισχύος για την εξυπηρέτηση του κτηρίου (φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός κ.λ.π), κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και δεν αφορά επεξεργασία εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων.

 • Διαδικασία έκδοσης άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης Επαγγελματικού Εργαστηρίου
  • Αν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενοι κτήριο προηγείται όλων ο έλεγχος νομιμότητας κτηρίου από τον αρμόδιο Μηχανολόγο (οικοδομική άδεια, έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών στο κτήριο, σχέδια οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, υποβολή αιτήματος για βεβαίωση χρήσης γης στην αρμόδια Πολεοδομία, έλεγχος της βεβαίωσης χρήσης γης.

   Ακολουθεί σύνταξη ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση της δραστηριότητας και για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ή να τηρεί, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

   Μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής ακολουθούν οι εξής διαδικασίες :

   • Σύνταξη κτιριακής μελέτης (αρχιτεκτονικά, κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραμμα ) όταν η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο ή Νομιμοποίηση αυθαιρέτων ( εφόσον υπάρχουν) από τον ιδιοκτήτη , και εξόφληση του 30% του προστίμου αν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενο κτήριο.
   • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο υποβολή των σχεδίων σε διάφορους φορείς για γνωμοδότηση (δασαρχείο, αρχαιολογία ) και άλλους φορείς ανάλογα με την περίπτωση.
   • Ακολουθεί η απάντηση των φορέων και σύμφωνη γνώμη αυτών.
   • Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου γίνεται εκπόνηση Μηχανολογικής Μελέτης (κατόψεις, τομές, αποτύπωση μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός έργου).
   • Ακολουθεί η συγκέντρωση και όλων των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην απάντηση της αδειοδοτούσασ αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) επί του κατατεθέντος ερωτηματολογίου όπως π.χ στην σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός υφιστάμενου πολυώροφου κτηρίου, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου αλλά και των άλλων ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών εντός του πολυώροφου κτιριακού ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι αυτοί συμφωνούν για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
   • Μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω γίνεται καταχώρηση γνωστοποίησης εγκατάστασης ηλεκτρονικά στο σύστημα www. notifybusiness.gov.gr. Κανένα από τα δικαιολογητικά, τις μελέτες, τις εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων φορέων δεν κατατίθεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας και όλα τα δικαιολογητικά, μελέτες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις παραμένουν σε φάκελο που διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.
   • Κατόπιν της καταχώρησης στο σύστημα ηλεκτρονικό σύστημα notifybusiness ακολουθεί αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) .
   • Τέλος μετά την αυτοψία η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) κοινοποιεί στην επιχείρηση έγγραφο που βεβαιώνει την καταχώρηση της γνωστοποίησης εγκατάστασης του Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο ηλεκτρονικό σύστημα notifybusiness και ενημερώνει αυτήν σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να διαθέτει καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει ακολουθήσει για την έναρξη λειτουργίας της. Θεώρηση σχεδίων γίνεται μόνο σε περιπτώσεις Επαγγελματικών Εργαστηρίων όταν πρόκειται για εγκατάσταση που θα γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο.
 • Διαδικασία έκδοσης άδειας (γνωστοποίηση) λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου
  • Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της γνωστοποίησης εγκατάστασης ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του έργου της εγκατάστασης του Επαγγελματικού Εργαστηρίου και συγκεκριμένα :

   • Αν πρόκειται για εγκατάσταση που θα γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο προχωρά η εκπόνηση όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και εν συνεχεία η έκδοση της από την αρμόδια Πολεοδομία.
   • Για Επαγγελματικά Εργαστήρια που πρόκειται να εγκατασταθούν σε υφιστάμενα κτήρια προχωρούν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καθώς και η μελέτη πυρασφάλειας, ανεξάρτητα αν απαιτείται με βάση το είδος της εκάστοτε δραστηριότητας η έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή απλά χρειάζεται μόνο υποβολή της μελέτης για καταχώριση του φακέλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
   • Συντάσσονται όλες οι απαραίτητες μελέτες εφόσον απαιτείται, για τυχόν εγκαταστάσεις υγραερίου, φυσικού αερίου και ατμού, η μελέτη ηλεκτρολογικών για την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη – Πιστοποιητικό ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του κτηρίου, η μελέτη εισόδου – εξόδου και κυκλοφορικής σύνδεσης, καθώς και ειδικές μελέτες για την υγειονομική καταλληλότητα και την έγκριση δραστηριότητας μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας, κρεατοσκευάσματα, γάλα, παγωτά, σφολιατοειδή, τυρί, αλλαντικά κ.λ.π), αν πρόκειται για βιομηχανίες τροφίμων, είτε αυτές απαιτείται από τον νόμο να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση είτε απαιτείται να παραμείνουν σε φάκελο που διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.
   • Παράλληλα προχωρά η κατασκευή του κτηρίου ( μόνο αν πρόκειται η εγκατάσταση να γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο ) καθώς και η ολοκλήρωση την ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού .
   • Αφού ολοκληρωθεί το έργο, εγκατασταθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και εκδοθούν από τις διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες, όπου απαιτείται φυσικά, συγκεντρώνονται όλες μαζί σε φάκελο, μαζί με τις μελέτες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό πυρασφάλειας εφόσον απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας εφόσον δεν υπάρχει απαίτηση πιστοποιητικού, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτηρίου, υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου και υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις μελέτες και τις άδειες και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για το προσωπικό, πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας εφόσον υπάρχουν τέτοιες, άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφόσον υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου, πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας εφόσον υπάρχει ατμολέβητας, έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης αν πρόκειται για τέτοιου είδους Επαγγελματικό Εργαστήριο, άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση αν υπάρχει κάτι τέτοιο, απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδα εφόσον υπάρχουν, έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει την υλοποίηση της σύμφωνα με την έγκριση , άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται)
   • Όταν ο φάκελος είναι πλέον πλήρης και το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του και είναι καθόλα έτοιμο για λειτουργία, γίνεται καταχώρηση γνωστοποίησης λειτουργίας του Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο ηλεκτρονικά στο σύστημα www. notifybusiness.gov.gr. Κανένα από τα δικαιολογητικά, τις μελέτες, τις εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων φορέων δεν κατατίθεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας ) και όλα τα δικαιολογητικά, μελέτες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις παραμένουν σε φάκελο που διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.
   • Κατόπιν της καταχώρησης στο σύστημα ηλεκτρονικό σύστημα notifybusiness ακολουθεί αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) .
   • Τέλος μετά την αυτοψία η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) κοινοποιεί στην επιχείρηση έγγραφο που βεβαιώνει την καταχώρηση της γνωστοποίησης εγκατάστασης του Επαγγελματικού Εργαστηρίου στο ηλεκτρονικό σύστημα notifybusiness.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αναφερόμενα, ο νέος τρόπος έκδοσης την λήψη άδειας Επαγγελματικών Εργαστηρίων είναι λιγότερο γραφειοκρατικός από παλαιότερα καθώς αποφεύγεται σε σημαντικό βαθμό η αναμονή εκδόσεων αποφάσεων της διοίκησης , που ήταν παλιότερα και ο βασικός λόγος σημαντικών καθυστερήσεων για την έκδοση των αδειών.

Όμως όλο το βάρος για την έγκυρη, σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση των αδειών έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο Μηχανικό που θα εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, θα διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες άλλες τυχόν άδειες και εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για το λόγο αυτό η εμπειρία, η βαθιά γνώση του αντικειμένου , η οργάνωση, η αξιοπιστία και η δυνατότητα προσφοράς και υλοποίησης όλων των μελετών και εγκρίσεων παίζει πρωταρχικό ρόλο για την έγκυρη , σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση της άδειας λειτουργίας του εκάστοτε Επαγγελματικού Εργαστηρίου.

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες δύναται να περεχεί η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όλους τους πελάτες της, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των αδειοδοτήσεων Επαγγελματικών Εργαστηρίων , βαθιά γνώση του αντικείμενου, οργάνωση καθώς και αξιοπιστία που έχει χτιστεί πάνω στο αξιακό σύστημα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ το οποίο εστιάζει :

 • Στην κατανόηση και τον σεβασμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
 • Στην αναλυτική και ειλικρινή ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα.
 • Στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση την εμπειρία και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
 • Σε ένα ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και χρεώσεις.
 • Στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ καλύπτει όλο το φάσμα του απαιτούμενου σχεδιασμού και μελετών για την έκδοση άδειας κάθε είδους Επαγγελματικού Εργαστηρίου και συγκεκριμένα :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ

Ζαχαροπλαστείο (εργαστήριο ζαχαροπλαστικής), εργαστήριο παρασκευής έτοιμου φαγητού (catering), τυροκομείο, αλλαντοποιείο, εργαστήριο παραγωγής παγωτού, εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών, εργαστήριο παρασκευής προϊόντων ζύμης , σφολιάτας και σφολιατοειδών, εργαστήριο παρασκευής σαλατών, εργαστήριο επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού, εργαστήριο επεξεργασίας και κατεργασίας φρούτων, λαχανικών και πατάτας, εργαστήριο παραγωγής πάγου, μικρό οινοποιείο, εργαστήριο παρασκευής ποτών, εργαστήριο κατεργασίας και συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων, ψαριών, κρέατος, λαχανικών και πολλές ακόμα δραστηριότητες σχετικές με την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία τροφίμων και ποτών .

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σιδηρουργείο, εργαστήριο κατεργασίας αλουμινίου (αλουμινάδικο - κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου), μηχανουργείο, εργαστήριο κατασκευής μεταλλικών επίπλων, φωτεινών επιγραφών, ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, εργαστήριο επισκευής ηλεκτρικών συσκευών, εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας κ.λ.π

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ξυλουργείο, εργαστήριο κατασκευής ξύλινων επίπλων και κουφωμάτων, εργαστήριο κατασκευής ξύλινων κιβωτίων κ.λ.π

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Εργαστήριο κατασκευής χαρτόσακκων και χαρτοσακκούλων, εργαστήριο χάρτινων κουτιών και λοιπών ειδών συσκευασίας απο χαρτί και χαρτόνι, τυπογραφείο, βιβλιοδετείο, εργαστήριο εκτύπωσης βιβλίων, εργαστήριο εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων κ.λ.π

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Εργαστήριο ραφής ενδυμάτων από ύφασμα και δέρμα, υποδηματοποιείο, στρωματοποιείο, εργαστήριο λευκών ειδών κ.λ.π

ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο παρασκευής καλλυντικών, φυσικού σαπουνιού, αρωματοποιίας, κεριών, κ.λ.π

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών και έκδοσης αδειών για πάσης φύσεως Επαγγελματικά Εργαστήρια από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως επαγγελματίες και βιοτεχνικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως , που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες