Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες φροντιστηριων

Άδειες Φροντιστηρίων

Άδειες Φροντιστηρίων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 35 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μελέτες για άδειες ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως Φροντιστηρίων ( Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών και Κέντρων δια βίου μάθησης (ΚΕΚ).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ειδικότερα αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (σχέδια κατόψεων, τοπογραφικά κ.λ.π) και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (ηλεκτρολογικά, θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, υδραυλικά κ.λ.π) ,την μελέτη πυρασφάλειας για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας , τεχνικές εκθέσεις, την σύνταξη υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού -Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Πολεοδομία, Πυροσβεστική).

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε τύπου Φροντιστηρίου ( Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών και Κέντρου δια βίου μάθησης-ΚΕΚ) εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού -Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 • Διαδικασία και δικαιολογητικά άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου (Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών και Κέντρου δια βίου μάθησης-ΚΕΚ )
  • Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο χορήγησης νέας άδειας.

   Για φυσικό πρόσωπο

   1. Καταβολή χρηματικού ποσού
   2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντοςhis is heading five
   3. Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι:This is heading five
   • Δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού.
   • Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   • Δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς.
   • Δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
   • Επίσης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι:
   4. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕT
   5. Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι φορολογικά ενήμερο.
   6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος :
   • Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή
   • Ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
   7. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας. Ο εν λόγω τίτλος θα ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» ο οποίος, προκειμένου να γίνει δεκτός, πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από το όνομα του φυσικού προσώπου που αιτείται την άδεια μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης αδείας. Ο τύπος της εκπαίδευσης που θα παρέχεται είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
   8. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, δήλωση του ν.1599/1986 περί σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.
   9. Για κτήρια δυναμικότητας έως 75 καταρτιζόμενων μαθητών :
   • Ισχύουσα οικοδομική άδεια .
   • Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.
   • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.
   • Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης)
   10. Για κάθε κτήριο με δυναμικότητα άνω των 75 καταρτιζόμενων μαθητών ατόμων ανά ώρα:
   • Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου.
   • Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.
   • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

   Σε περίπτωση που η ίδρυση γίνεται από εταιρεία απαιτούνται επί πλέον τα εξής δικαιολογητικά :

   Για τον νόμιμο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου:

   1. Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ότι:
   • Δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού.
   • Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   • Δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
   2. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου, είναι ασφαλιστικά ενήμεροι από τον ΟΑΕΕ με σαφή αναφορά στην ημερομηνία λήξης.Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ.
   3. Φορολογική ενημερότητα του νομίμου ή των νομίμων εκπροσώπων.
   4. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων :
   • Περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης.
   • Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή
   • Ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
   5. Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία.
   6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.

   Σε περίπτωση που η ίδρυση γίνεται από ένωση προσώπων :

   1. Πράξη ορισμού του υπεύθυνου κατά νόμο της ένωσης προσώπων.
   2. Άπαντα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.
   3. Άπαντα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα, όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, εκτός από το έγγραφο που αφορά στη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου της ένωσης που σε αυτή τη περίπτωση θα είναι αντίγραφο της απόφασης των μελών της ένωσης περί διορισμού του.

Ένα κτήριο Φροντιστηρίου ( Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών και Κέντρου δια βίου μάθησης-ΚΕΚ ) έχει πολύ ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές τόσο σε ότι αφορά την διαρρύθμιση του όσο και τα δομικά του στοιχεία και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στην Υ.Α Αριθμ. 10135/ΦΕΚ 3075Β/18-11-2012

Ο σχεδιασμός του και η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αδειοδότηση του και την νόμιμη λειτουργία του απαιτούν μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις.

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες δύναται να περεχεί η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όλους τους πελάτες της, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού , των μελετών και των αδειοδοτήσεων ειδικών κτηρίων καθώς και Φροντιστηρίων ( Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών και Κέντρων δια βίου μάθησης (ΚΕΚ), βαθιά γνώση του αντικείμενου, οργάνωση καθώς και αξιοπιστία που έχει χτιστεί πάνω στο αξιακό σύστημα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ το οποίο εστιάζει :

 • Στην κατανόηση και τον σεβασμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
 • Στην αναλυτική και ειλικρινή ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα.
 • Στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση την εμπειρία και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
 • Σε ένα ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και χρεώσεις.
 • Στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό Μελετών και έκδοσης αδειών Φροντιστηρίων ( Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών και Κέντρων δια βίου μάθησης (ΚΕΚ) μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως φυσικά πρόσωπα καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ιδιωτικής υποστηρικτικής εκπαίδευσης, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίους έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες