Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αδειες αποθηκων - χoνδρικης - logistics

Άδειες Αποθηκών Χονδρικής - Logistics

Άδειες Αποθηκών Χονδρικής - Logistics

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει ένα από τα εμπειρότερα τεχνικά γραφεία με πάνω από 35 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στις μηχανολογικές μελέτες για άδειες ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας Αποθηκών Χονδρικής – Logistics.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια (έγκριση) ίδρυσης - εγκατάστασης και την άδεια (γνωστοποίηση) λειτουργίας όποιου τύπου Αποθήκης Χονδρικής και Αποθήκης Logistics .

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις άδειες Αποθηκών Χονδρικής - Logistics πάσης φύσεως η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την μελέτη πυρασφάλειας , την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (χρήση γης κ.λ.π) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Ανάπτυξης , Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κ.λ.π), τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια για την υγειονομική καταλληλότητα σε περιπτώσεις Αποθηκών Χονδρικής - Logistics τροφίμων ψυχομένων και μη από την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας , τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια για την έγκριση Αποθηκών Χονδρικής - Logisticsτροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας, κρεατοσκευάσματα, γάλα, παγωτά, σφολειατοειδή, τυρί, αλλαντικά κ.λ.π) από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής,την μελέτη υγραερίου ή φυσικού αερίου εφόσον υφίσταναται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.


Για την ίδρυση οιασδήποτε κάθε νέας Αποθήκης Χονδρικής η Αποθήκης Logistics καθώς και κάθε υφιστάμενης ήδη λειτουργούσας Αποθήκης Χονδρικής η Αποθήκης Logistics ψυχόμενης ή μη και μηχανολογικό εξοπλισμό ή άνευ, που κατατάσσεται βάσει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471) στην περιβαλλοντική κατηγορία Α2 ( όγκος αποθηκευόμενων προϊόντων μεγαλύτερος από 50000 m3 απαιτείται έκδοση άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης και εν συνεχεία άδειας (γνωστοποίηση) λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας.

Ως αποθήκες χονδρικής σύμφωνα με τον νόμο θεωρούνται τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίας είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής.

Ως αποθήκες Logistics σύμφωνα με τον νόμο θεωρούνται οι αποθήκες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική και η οποίες ασκούν, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις κύριες δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.

 • Διαδικασία έκδοσης άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης Αποθήκης
  • Αν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενοι κτήριο προηγείται όλων ο έλεγχος νομιμότητας κτηρίου από τον αρμόδιο Μηχανολόγο (οικοδομική άδεια, έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών στο κτήριο, σχέδια οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, υποβολή αιτήματος για βεβαίωση χρήσης γης στην αρμόδια Πολεοδομία, έλεγχος της βεβαίωσης χρήσης γης.

   Ακολουθεί σύνταξη ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση της δραστηριότητας και για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ή να τηρεί, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη λειτουργία της δραστηριότητας.

   Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.Μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής ακολουθούν οι εξής διαδικασίες :

   • Σύνταξη κτηριακής μελέτης (αρχιτεκτονικά, κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραμμα ) όταν η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων ( εφόσον υπάρχουν) από τον ιδιοκτήτη , και εξόφληση του 30% του προστίμου αν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενο κτήριο.
   • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο υποβολή των σχεδίων σε διάφορους φορείς για γνωμοδότηση (δασαρχείο, αρχαιολογία ) και άλλους φορείς ανάλογα με την περίπτωση.
   • Ακολουθεί η απάντηση των φορέων και σύμφωνη γνώμη αυτών.
   • Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου γίνεται εκπόνηση Μηχανολογικής Μελέτης (κατόψεις, τομές, αποτύπωση τυχόν μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνική έκθεση , τεχνική περιγραφή δραστηριότητας,, προϋπολογισμός έργου κ,λ.π).
   • Εν συνεχεία γίνεται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μόνο για υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας) • Ακολουθεί η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας)
   • Ακολουθεί η συγκέντρωση και όλων των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην απάντηση της αδειοδοτούσασ αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) επί του κατατεθέντος ερωτηματολογίου• Μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω γίνεται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , μελέτες , εγκρίσεις και σχέδια υποβάλλονται στην την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος
   • Μετά την υποβολή ακολουθεί αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) .
   • Τέλος μετά την αυτοψία η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) εκδίδει απόφαση έγκρισης (άδειας) εγκατάστασης και θεωρεί τα υποβαλλόμενα σχέδια σε περιπτώσεις που αφορούν εγκατάσταση σε νέα υπό ανέγερση κτήρια.
 • Δικαιολογητικά και οι μελέτες που απαιτούνται για την έκδοσης άδειας (γνωστοποίηση) εγκατάστασης Αποθήκης
  • Here you can write the full description for any kind of product, service etc.

   • Ερωτηματολόγιο.
   • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.
   • Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
   • Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό.
   • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
   • Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
   • Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού.
   • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με τον Α.Π. της, αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για χορήγηση,είτε έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου,είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, είτε έγκρισης εισόδου – εξόδου.
 • Διαδικασία έκδοσης άδειας (γνωστοποίηση) λειτουργίας
  • Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της γνωστοποίησης εγκατάστασης ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του έργου της εγκατάστασης της βιομηχανίας και συγκεκριμένα :

   • Σύνταξη κτηριακής μελέτης (αρχιτεκτονικά, κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραμμα ) όταν η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων ( εφόσον υπάρχουν) από τον ιδιοκτήτη , και εξόφληση του 30% του προστίμου αν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενο κτήριο.
   • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε νέο υπό ανέγερση κτήριο υποβολή των σχεδίων σε διάφορους φορείς για γνωμοδότηση (δασαρχείο, αρχαιολογία ) και άλλους φορείς ανάλογα με την περίπτωση.
   • Ακολουθεί η απάντηση των φορέων και σύμφωνη γνώμη αυτών.
   • Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου γίνεται εκπόνηση Μηχανολογικής Μελέτης (κατόψεις, τομές, αποτύπωση τυχόν μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνική έκθεση , τεχνική περιγραφή δραστηριότητας,, προϋπολογισμός έργου κ,λ.π).
   • Εν συνεχεία γίνεται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μόνο για υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας) .
   • Ακολουθεί η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας).
   • Ακολουθεί η συγκέντρωση και όλων των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην απάντηση της αδειοδοτούσασ αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) επί του κατατεθέντος ερωτηματολογίου.
   • Μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω γίνεται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , μελέτες , εγκρίσεις και σχέδια υποβάλλονται στην την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος • Μετά υη υποβολή ακολουθεί αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) .
   • Τέλος μετά την αυτοψία η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας) εκδίδει απόφαση έγκρισης (άδειας) εγκατάστασης και θεωρεί τα υποβαλλόμενα σχέδια σε περιπτώσεις που αφορούν εγκατάσταση σε νέα υπό ανέγερση κτήρια.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αναφερόμενα, για την έκδοσης της άδειας (γνωστοποίησης) εγκατάστασης και λειτουργίας αποθήκης χονδρικής ή Logistics όλο το βάρος για την έγκυρη , σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση των αδειών έχει μεταβιβαστεί από τον νομοθέτη στον αρμόδιο Μηχανικό που θα εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, θα διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες άλλες τυχόν άδειες και εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για το λόγο αυτό η εμπειρία, η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η οργάνωση, η αξιοπιστία και η δυνατότητα προσφοράς και υλοποίησης όλων των μελετών και εγκρίσεων παίζει πρωταρχικό ρόλο για την έγκυρη , σύννομη, αξιόπιστη και έγκαιρη έκδοση της άδειας λειτουργίας της εκάστοτε αποθήκης.

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες δύναται να περεχεί η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σε όλους τους πελάτες της, διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των αδειοδοτήσεων, βαθιά γνώση του αντικείμενου, οργάνωση καθώς και αξιοπιστία που έχει χτιστεί πάνω στο αξιακό σύστημα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ το οποίο εστιάζει :

 • Στην κατανόηση και τον σεβασμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη .
 • Στην αναλυτική και ειλικρινή ενημέρωση των πελατών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με το όφελος που θα έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα.
 • Στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με βάση τις γνώσεις, την εξειδίκευση την εμπειρία και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
 • Σε ένα ασφαλές, φιλικό και ξεκάθαρο περιβάλλον συνεργασίας χωρίς κρυφά κόστη και χρεώσεις.
 • Στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.
Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό Μελετών και έκδοσης αδειών αποθηκών χονδρικής και Logistics .

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι κυρίως επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας πάσης φύσεως , που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες