Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Άδεια Αποθήκης Logistics - Χονδρικού Εμπορίου

αδεια αποθηκης

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια-έγκριση εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας - γνωστοποίηση οιανδήποτε τύπου αποθήκης Logistics και Χονδρικού Εμπορίου είτε αυτή διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό (εξοπλισμός συσκευασίας - ανασυσκευασίας) είτε αποτελεί καθαρά εμπορική αποθήκη είτε είναι αποθήκη καυσίμων, αποθήκη εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκη επικίνδυνων ή άχρηστων υλικών πρός ανακύκλωση ή ψυχόμενη αποθήκη ευπαθών προϊόντων - ψυκτικοί θάλαμοι κ.λ.π)

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων την περιγραφή της δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών κ.λ.π, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον απαιτείται,την μελέτη πυρασφάλειας, την μελέτη για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου ή είσοδου - έξοδου την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ( βεβάιωση χρήσης γής, κ.λ.π), την μελέτη για την άδεια έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία εφόσον απαιτείται, την μελέτη για την άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και την μελέτη για την άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφόσον απαιτούνται καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας, Πολεοδομία, Πυροσβεστική , Δ/νση Περιβαλλόντος Περιφέρειας, Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμοι , Εταιρεία Φυσικού Αερίου κ.λ.π).

 

Η 'Αδεια Εγκατάστασης - Έγκρισης είναι υποχρεωτική για όλες τις αποθήκες Logistcs, αποθήκες χονδρικού εμπορίου - Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού οι οποίες κατατάσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του Ν.4014/2011 και των κατά εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

 

Η 'Αδεια Λειτουργίας - Γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για όλες ανεξαιρέτως τις αποθήκες Logistcs, αποθήκες χονδρικού εμπορίου - Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής είτε διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό είτε όχι.

 

Οι Άδειες Εγκατάστασης - Έγκρισης καθώς και οι Άδειες Λειτουργίας - Γνωστοποίησης όλω τύπων των αποθηκών εκδίδονται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η εκάστοτε αποθήκη.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ βασιζόμενη στην εμπειρία, την οργάνωση και την εξειδίκευση του τμήματος μελετών καθώς στην βαθειά γνώση της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να διεκπεραίωσει το σύνολο των διαδικασίων που απαιτούνται για την έκδοση της Άδειας Έγκατάστασης - Έγκρισης και της Άδειας Λειτουργίας - Γνωστοποίηση οιανδήποτε τύπου αποθήκης Logistics αξιόπιστα, γρήγορα, οικονομικά και χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα.

 

Εκτός απ τις διαδικασίες αδειοδότησης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει:

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης των αποθηκών Logistics.

 

Για την άδεια της δικής σας δραστηριότητας στον τομέα της αποθήκευσης εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκες Logistics) μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ...

Τι είναι η Άδεια Εγκατάστασης- Έγκρισης Αποθήκης;

Άδεια Εγκατάστασης-Έγκριση Αποθήκης είναι η πράξη και η διοικητική διαδικασία της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας οιασδήποτε αποθήκης με ή χωρίς μηχανολογικό που ανήκει στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του Ν.4014/2011 και των κατά εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

Τι είναι ή Άδεια Λειτουργίας - Γνωστοποίησης Αποθήκης ;

Η Άδεια λειτουργίας - Γνωστοποίηση Αποθήκης είναι η υποχρεωτική για όλες ανεξαιρέτως τις αποθήκες διαδιακασία με την οποία η επιχείρηση που διαχειρίζεται την εκάστοτε αποθήκη ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας για την έναρξη λειτουργίας της αποθήκης.

Ποιά είναι η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης Αποθήκης;

Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό οιασδήποτε Αποθήκης χονδρικού εμπορίου ή logistics των Κέντρων Αποθήκευσης και ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού που κατατάσσεται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του Ν. 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, απαιτείται έγκριση εγκατάστασης η οποία εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας στην οποία υπάγεται γεωγραφικά η συγκεκριμένη αποθήκη, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, πλην της δραστηριότητας των πρατηρίων καυσίμων. Έγκριση Εγκατάστασης απαιτείται και στην περίπτωση Κ.Α.Δ. που ανήκει στη κατηγορία Β και εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

 

Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης αποθήκης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής για να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας συμπληρωμένο ειδικό ερωτηματολόγιο. H αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο προσδιορίζοντας την περιβαλλοντική κατάταξη, τον βαθμό όχλησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης της αποθήκης. Κατόπιν της υποβολής του ερωτηματολογίου, ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης επί του ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) και αιτείται την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

 

Στην έγκριση εγκατάστασης πρέπει να αναγράφεται ο φορέας και η θέση της εγκατάστασης, το είδος των προς αποθήκευση εμπορευμάτων και οι τυχόν δευτερεύουσες ή λοιπές δραστηριότητες, καθώς επίσης και τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί η συγκεκριμένη αποθήκη κατά την λειτουργία της.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την χορήγηση της Άδειας - Έγκρισης εγκατάστασης Αποθήκης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας - έγκρισης εγκατάστασης αποθήκης είναι τά ακόλουθα :

 • Ειδικό Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο.
 • Απόφαση Έγγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για αποθήκες που ανήκουν τις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του Ν.4014 καθώς και για αποθήκες ανεξάρτητα κατηγορίας που εγκαθίστανατι σε περιοχές που δεν έχουν καθορισμένη χρήση γης.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
 • Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων καθώς και Μηχανολογική Μελέτη , αν πρόκειται για αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό η ψυχόμενες αποθήκες (ψυκτικοί θάλαμοι) υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
 • Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
 • Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου Μηχανικού ότι έχει υποβλήθει στην αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της αποθήκης Υπηρεσία αίτηση για έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ήέγκριση εισόδου - εξόδου.
 • Έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας αν πρόκειται για αποθήκη όπου αποθηκεύονται προϊόντα ζωικής παραγωγής (κρέατα, κρεατοσκευάσματα, αλαντικά, τυριά, γάλα, παγωτά κ.λ.π).
 • Έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας αν πρόκειται για αποθήκη όπου αποθηκεύονται προϊόντα ζωικής παραγωγής (κρέατα, κρεατοσκευάσματα, αλαντικά, τυριά, γάλα, παγωτά κ.λ.π).

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την άδεια λειτουργίας - γνωστοποίηση Αποθήκης ;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας - γνωστοποίησης αποθήκης είναι τά ακόλουθα :

 • Αποδεικτικό γνωστοποιήσης στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπου απαιτείται.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
 • Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην κατηγορία Α και Β του ν. 4014/2011, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό με συνοδευόμενη από α.Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου, β. Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ γ.Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των τυχόν μηχανημάτων εντός αυτής και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό,όταν πρόκειται για αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό συσκευασίας και ανασυσκευασίας ή ψυχόμενες αποθήκες (ψυκτικοί θάλαμοι).
 • Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων του οικοπέδου.
 • Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Έγκριση, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της αποθήκης Υπηρεσία, απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκριση εισόδου - εξόδου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου Μηχανικού οτι η απότμηση ή κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν την έγκριση εγκατάστασης εφόσον υπάρχει.
 • Όταν η αποθήκη πρόκειται να λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως αποθήκη ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως αποθήκη. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού.
 • Έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας αν πρόκειται για αποθήκη όπου αποθηκεύονται προϊόντα ζωικής παραγωγής (κρέατα, κρεατοσκευάσματα, αλαντικά, τυριά, γάλα, παγωτά κ.λ.π).
 • Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της αποθήκης (αν πρόκειται για αποθήκη με μηχανολογικό εξοπλισμό συσκευασ - ανασυσκευασίας ή ψυχόμενη αποθήκη - ψυκτικοί θάλαμοι) του Κ.Α.Δ. από τον κάτοχό της αποθήκης καθώς και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα,όταν συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου υπερβαίνει τα 59 KW (80HP) ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.
 • Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής εφόσον στην εγκατάσταση υπάρχει ατμολέβητας ή ατμογεννήτρια.
 • Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον στην εγκατάσταση υπάρχει δεξαμενή υγραερίου.

 

Επιστροφή