Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες υδραυλικων εγκαταστασεων κτιριων

Μελέτες
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων


Μελέτες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων για πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία, καταστήματα , κτίρια γραφείων, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, σχολεία και γενικότερα κτίρια εκπαίδευσης, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις των κτιρίων στον τομέα των υδραυλικών τα τελευταία χρόνια, που συνδυάζουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης για κρύο και ζεστό νερό , με τις απαιτήσεις για εξοικονόμηση της κατανάλωσης του φυσικού αυτού αγαθού, εξοικονόμησης ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού, για καθαρό και υγιεινό νερό, για ορθολογική και οικολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος , για εκμετάλλευση των υγρών αποβλήτων καθώς και του βρόχινου νερού για διάφορες εξυπηρετήσεις των κτηρίων (πότισμα, χρήση για διάφορες λειτουργικές ανάγκες) καθιστά την Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων οιανδήποτε τύπου το βασικό εργαλείο για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων και αναγκών.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να εκπονήσει::

 • Μελέτες κτηριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων (υδραυλικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση κτηρίων όπως είναι οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων, λυμάτων και όμβριων).
 • Μελέτες για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης τόσο μέσω συμβατικών. συστημάτων (λέβητες πετρελαίου και καυσίμων αερίων) όσο και μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (ηλιακά – ηλιοθερμικά συστήματα, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία).
 • Μελέτες διάθεσης υγρών ακαθάρτων και αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες.
 • Μελέτες συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και ανάκτησης αυτών ( βιολογικοί καθαρισμοί, ανάκτηση υγρών αποβλήτων και μετατροπή αυτών σ σε καθαρό νερό για πότισμα )
 • Μελέτες εκμετάλλευσης και ανάκτησης βρόχινου νερού για διάφορες λειτουργικές ανάγκες του κτηρίου
 • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων ανύψωσης πίεσης , υδραυλικών δικτύων πίεσης , αντλιών και αντλιτικών , πιεστικών συστημάτων για ύδρευση, άρδευση, γεωτρήσεις.
 • Μελέτες για την φίλτρανση και την υγειονομική επεξεργασία πόσιμου νερού.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις των κτηρίων στον τομέα των υδραυλικών τα τελευταία χρόνια, που συνδυάζουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης για κρύο και ζεστό νερό , με τις απαιτήσεις για εξοικονόμηση της κατανάλωσης του φυσικού αυτού αγαθού, εξοικονόμησης ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού, για καθαρό και υγιεινό νερό, για ορθολογική και οικολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος , για εκμετάλλευση των υγρών αποβλήτων καθώς και του βρόχινου νερού για διάφορες εξυπηρετήσεις των κτηρίων (πότισμα, χρήση για διάφορες λειτουργικές ανάγκες) καθιστά την Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων οιανδήποτε τύπου το βασικό εργαλείο για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων και αναγκών.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των σύγχρονων υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων, η οποία πηγάζει από την πολύχρονη εμπειρία της καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Μελέτες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων σε κτήρια πάσης φύσεως γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την εκπόνηση μιας επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, πλήρους και εμπεριστατωμένης μελέτης μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται απόλυτα οι αυξημένες απαιτήσεις αυτού του είδους εγκαταστάσεων .

Η εκπόνηση της Μελέτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια Είναι όμως επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή κάθε σοβαρής και αξιόπιστης υδραυλικής εγκατάστασης σε οιανδήποτε κτήριο, ανεξάρτητα αν για αυτό απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας ή όχι καθώς μόνο μέσω μιας αξιόπιστης Μελέτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων είναι δυνατόν να κατασκευαστούν Υδραυλικές Εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των κτηρίων κάθε είδους.

Η εκπόνηση των Μελετών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD, 4M ADAPT, 4M FLOW 4M AUTOFINE, T-SOL ). Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας

Σε κάθε Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής και ανάλογα τον είδος της υδραυλικής εγκατάστασης :

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των υδραυλικών εγκαταστάσεων όπου γίνεται η επιλογή διατομών των σωλήνωσαν, ο υπολογισμός της πτώσης πίεσης και η επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού (αντλίες, πιεστικά, ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής και του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς κατασκευής - προμετρήσεις.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (πλήρης αποτύπωση των σωληνοδικτύων διανομής καθώς και του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού σε κατόψεις, κατακόρυφα διαγράμματα σωληνώσεων, κατασκευαστικά σχέδια αντλιοστασίου, σχέδια κίνησης και αυτοματισμού ηλεκτρικών πινάκων, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών κ.λ.π.).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων, είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης επιθυμεί να αναθέσει τις εργασίες κατασκευής σε δικό του εργολάβο.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων από το 1986 .

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .

Δείτε εδώ κάποια δείγματα μελετών τής ΑΝΑΔΡΑΣΗ