Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Τέσσερις νέες δράσεις που αφορούν το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» τρέχουν αυτή την περίοδο. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 8 Μαρτίου του 2016 και τελειώνει στις 15 Απριλίου του 2016 . Τα επιδοτούμενα αυτά προγράμματα του ΕΣΠΑ αφορούν υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τους στις νέες αγορές, νέους επιστήμονες για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης , ανέργους για την δημιουργία καινοτόμων και βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, τουριστικές κατασκηνώσεις - κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενώνες πάσης φύσεως, αγροτοτουριστικές μονάδες κ.λ.π ) για τον εκσυγχρονισμό τους.

 

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πολετή εμπειρία στον τομέα της μελέτης και της υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων μπορεί να προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες που αφορούν τόσο την υποβολή και την έγκριση του προγραμμάτος όσο και την υλοποίηση του .

 

Εδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει :

 • Πλήρη τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά το σχεδιασμό της εκάστοτε επένδυσης (τεχνικές προμελέτες, σύνταξη προϋπολογισμού κτηρίων, εγκαταστάσεων καθώς και εξοπλισμού ).
 • Ηλεκτρονική Υποβολή του προγράμματος.
 • Πλήρη σύνταξη του φακέλου υποβολής δικαιολογητικών.
 • Πλήρης υποστήριξη για την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι και εξόφληση της επιδότησης.

Εκτός των ανωτέρω το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί το γεγονός ότι εκτός από Σύμβουλος Επενδύσεων είναι παράλληλα και Τεχνική Εταιρεία με πολύ μεγάλη πείρα και τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει σημαντικές τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος ( μελέτες, έκδοση αδειών λειτουργίας και πυρασφάλειας, κατασκευές κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προμήθειας εξοπλισμών)

 

Αναλυτικά τα επιδοτούμενα προγραμμάτα έχουν προκηρυχθεί για το ΕΣΠΑ 2016 έχουν ώς εξής :

 

1ον Πρόγραμμα : Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές - Επιδότηση 40 - 50%

εσπα επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την ενίσχυση επενδύσεων υφιστάμενων αλλά και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες, πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας, ενέργειακες, κατασκευαστικές, περιβαλλοντικές κ.λ.π) με στόχο είτε την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουν είτε την δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.

 

Διακαιούχοι

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας ( Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά - Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία.)

Προϋπόθεση για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι αυτές τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και μέχρι 31.12.2015 να έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

Προϋπόθεση για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα νέων επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων είναι και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 

Προϋπολογισμός και Επιδότηση

Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν που αντιστοιχεί στο τζίρο του έτους 2015 ή το ποσόν των 200.000€ αν ο τζίρος είναι μεγαλύτερος από τα 200.000€ Επίσης υπάρχει κάτωτερο όριο που αντιστοιχεί στο ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). Το ποσοστό της επιδότησης είναι 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επίσης σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

 

Τι επιδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον προϋπλογισμό και να επιδοτηθούν έχουν ώς εξής :

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος .
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης για το παρόν πρόγραμμα. Δηλαδή όσες επιλέξιμες δαπάνες γίνουν από τον υποψήφιο επενδυτή μετά την παραπάνω ημερομηνία μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν κανονικά εφόσον φυσικά αυτό εγκριθεί.

 

Πότε και πως υποβάλλεται το πρόγραμμα

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά στις 07.04.2016 και θα συνεχιστεί μέχρι τις 20.05.2016.
 • Δεν υπάρχει ζήτημα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν θετική αξιολόγηση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος

2ον Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Πρόγραμμα για ανέργους - Επιδότηση 100%

εσπα επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ καθώς και από αυτούς που ασκούν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν καμμία σχέση μισθωτής εργασίας. Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Διακαιούχοι

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η επένδυση που θα κάνουν θα πρέπει να αφορά ένα από τους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας ( Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά - Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία - Φάρμακα.

Ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να μην έχει λάβει άλλη ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

 

Προϋπολογισμός και Επιδότηση

Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 60.000€ Επίσης υπάρχει κάτωτερο όριο που αντιστοιχεί στο ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). Το ποσοστό της επιδότησης είναι 100% των επιλέξιμών δαπανών.

 

Τι επιδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον προϋπλογισμό και να επιδοτηθούν έχουν ώς εξής :

 • Αγορά εξοπλισμού μέχρι 40% του προϋπολογισμού.
 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού ρεύματος, δαπάνες τηλεφωνίας.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη).
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες .
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Αποσβέσεις παγίων.
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
 • Προμήθεια αναλωσίμων.
 • ΑΑσφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων).
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις.
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Δηλαδή όσες επιλέξιμες δαπάνες γίνουν από τον υποψήφιο επενδυτή μετά την παραπάνω ημερομηνία μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν κανονικά εφόσον φυσικά αυτό εγκριθεί.

 

Πότε και πως υποβάλλεται το πρόγραμμα

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά στις 17.03.2016 και θα συνεχιστεί μέχρι τις 27.04.2016.
 • Δεν υπάρχει ζήτημα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν θετική αξιολόγηση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος

3ον Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Επιδότηση 100%

εσπα επιστημονες

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση ανέργων και αυτοαπασχολούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ (γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, διπλωματούχοι και πτυχιούχοι Μηχανικοί κάθε ειδικότητας, Γεωπόνοι, Δικηγόροι, Λογιστές, Χημικοί, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές) είτε για την έναρξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου είτε για την υποστήριξη της ήδη υφιστάμενης επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

Διακαιούχοι

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν:

 • Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης..
 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ και σεπερίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ..

Επίσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

 

Προϋπολογισμός και Επιδότηση

Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει :

 • Τα 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • Τα 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • Τα 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι 100% των επιλέξιμών δαπανών.

 

Τι επιδοτείται

Η χρηματοδότηση που μπορούν να λάβουν οι παραπάνω δικαιούχοι αφορά την δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Πότε και πως υποβάλλεται το πρόγραμμα

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά στις 08.03.2016 και θα συνεχιστεί μέχρι τις 15.04.2016.
 • Δεν υπάρχει ζήτημα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν θετική αξιολόγηση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος

4ον Πρόγραμμα : Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών - Επιδότηση 40 - 50%

εσπα ξενοδοχεια

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, τουριστικές κατασκηνώσεις - κάμπινγκ ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενώνες πάσης φύσεως, αγροτοτουριστικές μονάδες κ.λ.π) για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της λειτουργίας τους καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 

Διακαιούχοι

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν :

 • Υφιστάμενες καθώς και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 • Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Προϋπολογισμός και Επιδότηση

Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ . Επίσης υπάρχει κάτωτερο όριο που αντιστοιχεί στο ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). Το ποσοστό της επιδότησης είναι 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επίσης σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

 

Τι επιδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον προϋπλογισμό και να επιδοτηθούν έχουν ώς εξής :

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος .
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
 • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
 • Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων.
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης για το παρόν πρόγραμμα. Δηλαδή όσες επιλέξιμες δαπάνες γίνουν από τον υποψήφιο επενδυτή μετά την παραπάνω ημερομηνία μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν κανονικά εφόσον φυσικά αυτό εγκριθεί.

 

Πότε και πως υποβάλλεται το πρόγραμμα

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά στις 29.03.2016 και θα συνεχιστεί μέχρι τις 17.05.2016.
 • Δεν υπάρχει ζήτημα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν θετική αξιολόγηση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος

 

Επιστροφή