Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Άδεια Αποθήκης - Logistics

αδεια αποθηκης logistics

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την άδεια ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας οιανδήποτε τύπου αποθήκης Logistics (αποθήκη καυσίμων, αποθήκη εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκη επικίνδυνων ή άχρηστων υλικών πρός ανακύκλωση, ψυχόμενη αποθήκη ευπαθών προϊόντων - ψυκτικοί θάλαμοι κ.λ.π)

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει την μηχανολογική μελέτη, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον απαιτείται,την μελέτη πυρασφάλειας, την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων και υπευθύνων δηλώσεων, την έκδοση και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ( βεβάιωση χρήσης γής, βεβαίωση κύριας χρήσης κ.λ.π) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας, Πολεοδομία, Πυροσβεστική κ.λ.π).

 

'Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για αποθήκη (αποθήκες Logistcs) απαιτείται μόνο για τις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις αποθηκών :

  • Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
  • Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
  • Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.
  • Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
  • Αποθήκευση ευπαθών προϊόντων σε ψυχόμνες αποθήκες - ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης ή κατάψυξης.

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των παραπάνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων εκδίδονται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ βασιζόμενη στην εμπειρία, την οργάνωση και την εξειδίκευση του τμήματος μελετών καθώς στην βαθειά γνώση της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να διεκπεραίωσει το σύνολο των διαδικασίων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας οιανδήποτε τύπου αποθήκης Logistics αξιόπιστα, γρήγορα, οικονομικά και χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα.

 

Εκτός απ τις διαδικασίες αδειοδότησης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει:

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης των αποθηκών Logistics.

 

Για την άδεια της δικής σας δραστηριότητας στον τομέα της αποθήκευσης εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκες Logistics) μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ...

Τι είναι η άδεια εγκατάστασης-ίδρυσης Αποθήκης με Μηχανολογικό Εξοπλισμό ;

Άδεια εγκατάστασης-ίδρυσης αποθήκης με μηχανολογικό εξοπλισμό είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση και άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Είναι υποχρεωτική η άδεια εγκατάστασης-ίδρυσης για Αποθήκες με Μηχανολογικό Εξοπλισμό ;

Η άδεια εγκατάστασης για αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν η εγκατεστημένη ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μεγαλύτερη από 22 KW κινητήρια ισχύ και 50 KW θερμική ισχύ.
  • Αν πρόκειται για αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών.
  • Αν πρόκειται για αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ.2δ του άρθρου 1 της 3329/15.2.89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας(Β΄132).
  • Αν πρόκειται για αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης αποθηκών με μηχανολογικό είναι η ίδια με την διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.

 

Σε ότι αφορά την ίδρυση αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 37 KW κινητήριας ισχύος και 70 KW θερμικής ισχύος ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των επαγγελματικών εργαστηρίων.

Τι είναι η άδεια Λειτουργίας Αποθήκης με Μηχανολογικό Εξοπλισμό ;

Άδεια λειτουργίας Βιομηχανίας αποθήκης με μηχανολογικό εξοπλισμό είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την τοποθέτηση και την ενεργοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της αποθήκης σε συγκεκριμένη θέση και την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθηκών με μηχανολογικό είναι η ίδια με την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργία βιομηχανικών μονάδων όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.

 

Σε ότι αφορά την λειτουργία αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 37 KW κινητήριας ισχύος και 70 KW θερμικής ισχύος ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των επαγγελματικών εργαστηρίων.

 

Επιστροφή